Showing posts with label ශ්‍රී Av Tv Network. Show all posts

පරණ 20 ඉවතට.. අලුත් 20 එයි.. ද්විත්ව පුරවැසියන්ට පාර්ලිමේන්තු බෑ.
ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව සොයා බැලීමට පත් කරන ලද කමිටුව ඊයේ දිනයේ රැස් වී තිබේ.

එහිදී කෙටුම්පතේ වෙනස්කම් ගණනාවක් සිදු කිරීමට එකගතාවයට පැමිණ ඇත.

ද්විත්ව පුරවැසියන්ට මෙරට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනයට හා උසස් නිලතල දැරීමට අවසර නොදීම, ඇමති මණ්ඩලය සීමා කිරීම, විඝණන කොමිසම පෙර ආකාරයෙන්ම පැවතීම ඇතුළු සංශෝධන ගණනාවකට මෙහිදී එකග වී ඇත.

ඒ අනුව නව සංශෝධන සහිත වාර්තාව සකස් කිරීමෙන් පසු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත අද දිනයේ භාරදීමට නියමිතව තිබේ.

ඉන්පසු හෙට දිනයේ පැවැත්වෙන කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් එය ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

එහි සම්මත වීමෙන් පසු නව ගැසට් නිවේදනයක් මගින් එය ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.


ඇඩ්මින් - Amila ( cassano di'Adda ) Milano Italy මෙම පුවත තවත් කෙනෙක්ට බලන්න Share කරන්න
යහපාලන දින 100 රජයේ කාලයේ, චම්පික බලශක්ති ඇමති වශයෙන් සිටින කාලයේ කරපු බරපතල දුෂණ වංචාවක් ශ්‍රේෂ්ටදිකරණ තීන්දුවකින් සනාථ වේ......වැඩිය නෙමෙයි Rs බිලියන 60 ක් වීතරයි...අනේ, මේ චම්පික වගේ සිල් මැනියක් 
Landmark SC ruling on executive power* Cabinet decision declared invalid
* SC expresses shock at manner Rs. 60 billion tender was awarded
*CJ says judiciary duty bound to pre vent abuse of power


By C. A. Chandraprema

In this country, a court case rarely attracts much attention unless it has to do with something like murder or rape – preferably both. In a nation that has been discussing matters of corruption and graft and illegal money making, it is certainly surprising that a court case involving irregularities in the country’s biggest tender could goes virtually unreported in the media. What is even more surprising that even the landmark determination given by the Supreme Court in this regard hardly got any publicity at all. It’s true that ordinary folk would not be interested even in sleaze if it happens to be technically complicated. But, then how does one explain the wide publicity that the Central Bank bond issue got? That, too, was a technically complicated matter. The difference of course is that in the case of the bond matter, the loss to the country has already occurred whereas in the case of the coal tender the Supreme Court has stepped in to shoot a tainted tender down.


The Fundamental Rights case Noble Resources International Pte Limited vs Minister of Power and Renewable Energy et al, is a landmark case because the Supreme Court heard it as a matter of national interest even in a situation where the government contended that the Petitioner did not have the locus standi to invoke the jurisdiction of the court. The SC observed in delivering their judgement last week that the Court had granted leave to proceed in this case even though the Additional Solicitor General, appearing on behalf of the government raised the issue that the Petitioner did not have locus standi to invoke the jurisdiction of the Court because the Petitioner is a Company registered in Singapore which has petitioned the SC without a local representative.


In this regard, the SC observed that ‘it is essential to the maintenance of the rule of law that every organ of the State must act within the limits of its power’ and that ‘the Court cannot close its eyes and allow the actions of the State or the Public Authority go unchecked in its operations’. And further that ‘If the Petitioner with a good case is turned away, merely because he .... has no locus standi to maintain this application, that means that some government agency is left free to violate the law and this is not only contrary to the public interest but also violates the Rule of Law’. Chief Justice K. Sripavan stated that the court had decided to go into the merits of the case as some of the events that took place in the award of this tender ‘shocks the conscience of the Court’.


These are strong words indeed emanating from the country’s highest court. The SC further observed that ‘it will be a travesty of justice if, having found as a fact that a fundamental right has been infringed or is threatened to be infringed, the Court yet dismisses the application on a preliminary objection raised by the Respondents.’


Heard before a three member bench of the Supreme Court comprising Chief Justice K. Sripavan, Justice P. Dep, and Justice Upali Abeyrathne, this was perhaps the court case of the year with the list of counsel appearing for the Petitioner and the Respondents reading like a Who’s Who of the legal elite in this country. This was a case relating to a tender for the supply of 6.75 million tonnes of coal over a period of three years to the Norochcholai power plant – a contract worth well over Rs. 60 billion. The tender had been awarded to Messrs Swiss Singapore Ltd, by Cabinet overriding a ruling by the Procurements Appeal Board to cancel the tender and call for fresh bids after considering an appeal made by one of the bidders Messrs. Nobel Resources of Singapore who charged that the tender criteria had been altered after the bids had been opened.


When Cabinet overrode the ruling of the Procurements Appeal Board, the aggrieved party Messrs Nobel Resources Ltd then petitioned the Supreme Court stating among other things that cabinet had not been informed of the material facts of the case and therefore they were unable to make an informed decision about this tender. Having considered the facts of the case the SC observed that the Government Procurement Guidelines required that bids have to be ‘evaluated strictly according to the criteria and methodology specified in the bidding documents’. The Technical Evaluation Committee had originally recommended to the Standing Cabinet Appointed Procurement Committee that Messrs Noble Resources Singapore was the lowest responsive bidder. Thereafter the Standing Cabinet Appointed Procurements Committee (SCAPC) had received a letter dated 29 June 2015 from Swiss Singapore Ltd. On the same day the SCAPC had convened and directed the Technical Evaluation Committee to re-evaluate the bids ignoring two of the criteria.

The lower granular size limit was among the two criteria removed from the bidding documents so that more powdery coal would be accepted. Messrs Swiss Singapore Ltd was thereupon awarded the tender by the SCAPC.


The Supreme Court observed that ‘no one, neither the State nor the SCAPC shall act contrary to the bid documents and the Government Procurement Guidelines’ and that ‘it is of utmost importance that all the necessary safeguards laid down therein should be complied with fully and strictly and any departure from them make the evaluation process void’ and that ‘if the SCAPC exceeds its authority, the purported exercise of power may be pronounced invalid’.


The Supreme Court determination reproduced, in full, a letter written by Maithri Gunaratne the Chairman of Lanka Coal Company (which procures coal for the Norochcholai plant) to the Secretary of the Ministry of Power and Renewable Energy expressing shock that the SCAPC has disregarded the clause in the company’s bid document which strictly prohibits bidders from contacting anybody involved in the award of the tender from the time of the opening of bids to the time the contract is awarded. Gunaratne stressed that ‘any effort by a bidder to influence the process’ should be rejected. Gunaratne had also warned in his letter that the award of tenders in this manner might bring disrepute on the governmental authorities. The Supreme Court stated that the Standing Cabinet Appointed Procurements Committee should have rejected the bid of Swiss Singapore Ltd for influencing the tender procedure.


In delivering the judgment, the Chief Justice quoted the words of a former Chief Justice Sharvananada in another case where the latter had stated that the "Rule of Law depends on the provision of adequate safeguards against abuse of power by the executive ... The Legislature has necessarily to create innumerable administrative bodies and entrust them with multifarious functions...the abuse of power by them, if unchecked, may ... bring about an authoritarian or totalitarian state. The existence of the power of judicial review and the exercise of same effectively is a necessary safeguard against such abuse of power."


The SC stated that having considered the contentions raised on behalf of the parties, the decision made by the SCAPC was outside its jurisdiction and therefore null and void. It should be understood that in this judgement, the Supreme Court was not merely castigating some bureaucrats. The highest court in the land struck at the very citadel of executive power by stating that the decision taken by the Cabinet of Ministers on 22 September 2015 to award the contract to Messrs Swiss Singapore Ltd could not be considered a valid decision.


The SC stated further that the power of the State was conferred on the members of the SCAPC and the Procurement Appeals Board to be held in trust for the benefit of the public. The Supreme Court being the protector and guarantor of fundamental rights cannot refuse to entertain an application seeking protection against the infringement of such rights. The Court must regard it as its solemn duty to protect the fundamental rights jealously and vigilantly. It has an important role to play not only preventing or remedying the wrong or illegal exercise of power by the authorities but has a duty to protect the nation in directing it (the executive) to act within the framework of the law and the Constitution.


Comment
මෙම පුවත තවත් කෙනෙක්ට බලන්න Share කරන්න

Law Donate car for tax credit ,Donate cars in ma ,Donate your car Sacramento ,How to donate a car in California ,Donate your car for kids ,Car insurance quotes Colorado ,Nunavut culture ,Dayton freight lines ,Hard drive data recovery services ,Donate a car in Maryland ,Motor replacements ,Cheap domain registration hosting ,Donating a car in Maryland ,Donate cars Illinois ,Criminal defense attorneys Florida ,Best criminal lawyer in Arizona ,Car insurance quotes Utah ,Life insurance co Lincoln ,Holland Michigan College ,Online motor insurance quotes ,Online colledges ,Paperport promotional code ,Online classes ,World trade center footage ,Massage school Dallas Texas ,Psychic for free ,Donate old cars to charity ,Low credit line credit cards ,Dallas mesothelioma attorneys ,Car insurance quotes MN ,Donate your car for money ,Cheap auto insurance in VA ,Met auto ,Forensics online course ,Home phone internet bundle ,Donating used cars to charity ,PhD in counseling education ,Neuson ,Car insurance quotes pa ,Royalty free images stock ,Car insurance in South Dakota ,Email bulk service ,WebEx costs Cheap car insurance for ladies Cheap car insurance in Virginia Register free domains Better conferencing calls Futuristic architecture Mortgage adviser Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Claim Mesothelioma Law Firm Sell Annuity Payment Asbestos Lawyers Structured Annuity Settlement Annuity Settlements Car Donate Virtual Data Rooms Automobile Accident Attorney Auto Accident Attorney Car Accident Lawyer Data Recovery Raid Motor Insurance Quotes Personal Injury Lawyer Car Insurance Quotes Asbestos Lung Cancer Injury Lawyers Personal Injury Law Firm Online Criminal Justice Degree Car Insurance Companie Business Voip Solutions University of Phoenix Arizona.About DeVry University.King’s University London.Eastern Michigan University.University of Phoenix Arizona. Online Most American Worldwide Faculty in 2015.Workplace wearables: Your boss is aware of once you have had an honest night's sleep.The University of Chicago MESOTHELIOMA LAW FIRM ($ 179.01) Donate CAR TO CHARITY CALIFORNIA ($130.25) DONATE CAR FOR TAX CREDIT ($126.65) DONATE CARS IN MA ($125.58) DONATE YOUR CAR SACRAMENTO ($118.20) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA ($111.21) SELL ANNUITY PAYMENT ($107.46) DONATE YOUR CAR FOR KIDS ($106.01) ASBESTOS LAWYERS ($105.84) CAR INSURANCE QUOTES COLORADO ($100.93) STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ($100.8) ANNUITY SETTLEMENT ($100.72) NUNAVUT CULTURE ($99.52) DAYTON FREIGHT LINES ($99.39) HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES ($98.59) DONATE A CAR IN MARYLAND ($98.51) MOTOR REPLACEMENTS ($98.43) CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING ($98.39) DONATING A CAR IN MARYLAND ($98.20) DONATE CARS ILLINOIS ($98.13) CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA ($98.07) BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA ($97.93) CAR INSURANCE QUOTES UTAH ($97.92) LIFE INSURANCE CO LINCOLN ($97.07) HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ($95.74) ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ($95.73) ONLINE COLLEDGES ($95.65) PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ($95.13) ONLINECLASSES ($95.06) WORLD TRADE CENTER FOOTAGE ($95.02) MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS ($94.90) PSYCHIC FOR FREE ($94.61) DONATE OLD CARS TO CHARITY ($94.55) LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS ($94.49) DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS ($94.33) CAR INSURANCE QUOTES MN ($94.29) DONATE YOUR CAR FOR MONEY ($94.01) CHEAP AUTO INSURANCE IN VA ($93.84) MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE ($93.51) HOME PHONE INTERNET BUNDLE ($93.32) DONATING USED CARS TO CHARITY ($93.17) PHD IN COUNSELING EDUCATION ($92.99) NEUSON ($92.89) CAR INSURANCE QUOTES PA ($92.88) ROYALTY FREE IMAGES STOCK ($92.76) CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA ($92.72) EMAIL BULK SERVICE ($92.55) WEBEX COSTS ($92.38) CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES ($92.23) CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA ($92.03) REGISTER FREE DOMAINS ($92.03) BETTER CONFERENCING CALLS ($91.44) FUTURISTIC ARCHITECTURE ($91.44) MORTGAGE ADVISER ($91.29) CAR DONATE ($88.26) VIRTUAL DATA ROOMS ($83.18) AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY ($76.57) AUTO ACCIDENT ATTORNEY ($75.64) CAR ACCIDENT LAWYERS ($75.17) 2. Attorney 3. Donation 4. Insurance 5. Degree 6. Claim 7. Hosting 8. Trading 9. Class 10. Recovery 11. Rehab 12. Software 13. credit 14. Conference 15. Treatment 16. Transfer (In terms of money) 17. Debt 18. Finance 19. Mortgage 20. Loan 1. Insurance $54.91 2. Mortgage $48.55 3. Attorney $47.07 4. Claim $45.51 5. Loans $44.28 6. Donate $43.02 7. Recovery $42.35 8. Lawyer $41.51 9. Treatment $37.18 10. Trading $33.19 DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO 0) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA CAR INSURANCE QUOTES UTAH LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONSMESOTHELIOMA LAW FIRM DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALL FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS Structured settlements Mesothelioma Acne Life Insurance Asbestos Bextra Bankruptcy Car Insurance Dental Plan Private Jet Debt Consolidatio Credit Card Canadian Pharmac Online Tradin Equity Line Credit Loans Mortgages Pay Day Loans Cash Advance Equity Loans Reduce Debt Refinance Jet Charter Rehab Wrongful death Legal Advice Taxes Investing Bonds Vioxx IRA Rollover Refinance Quotes Adult Education Distance Learning Alcohol Treatment Depression Extra Money Cell Phone Plans Calling Cards VOIP Weight Loss Homeowner;s Insurance Rewards Cards Spam Filter Lasik Facelift Teeth Whitening Annuity Anti Virus Protection Adult Diaper Free Credit Report Credit Score Satellite Anti Spam Software Dedicated Hosting Domain Name Need Money Bachelor Degree Master Degree Doctorate Degree Work at Home Quick Book Spyware Eloan Malpractice Lawyer Lenox China Cancer Payperclick Personal Injury Attorney Lexington Law Video Conferencing Transfer Money Windstar Cruise Casinos Online Laptop Computer Online Banking Borrow Money Low Interest Credit Cards Personal Domain Name Cellular Phone Rental Internet Broker Term Life Cheap Hosting University Degrees Online Online Marketing Consolidate Business Credit Web Host Web Designing Death Insurance Yellow Page Advertising Travel Insurance Register Domain Credit Counseling Email Hosting Trans Union Consumer Credit Blue Cross Helpdesk Software cloud computing technology call center technology information technology degrees technology credit union information technology degree information technology schools virtualization technology cloud technology information technology education information technology consulting information technology colleges cloud technology companies information technology training visible technologies technology insurance information technology courses information technology security technology degrees virtual technology information technology management Hiru News Official Web Site Hiru Gossip, Gossip | Designed for
යහපාලනය රටට ගෙන ආ තුන් බිය : බොරුව , බියගුලුකම හා බැරිකම.පලමු කොටස : බොරුව

ජනවාරි 8දා ජනාධිපතිවරණය හංස ලකුනින් තරඟ කල පොදු අපේක්ෂකයා ජයගැනීමට හේතු රැසක් තිබුනද ඒ අතර ප්‍රධාන ලෙසම බලපෑ හේතුවනම් රාජපක්ෂ පවුලට එරෙහිව එකල විපක්ෂය විසින් ගෙතූ අමූලික බොරු කන්දරාවයැය් යමෙකු කීවොත් නිවැරදිය. ලාංකිකයන් අතර හැමදාමත් පැවති සමාජ දුර්වලතාවක් ප්‍රචාරක අවියක් ලෙස යොදාගනිමින් රනිල්, මංගල, රාජිත, චම්පික, අනුර කුමාර චන්ද්‍රිකා, මෛත්‍රීපාල කල්ලිය මුලු මැතිවරණ ව්‍යාපාරයම මෙහෙයවුයේ රාජපක්ෂ පවුල රට කොල්ල කමින් සුර සැප විඳිනවා යන මතය චන්දදායකයන්ගේ සිත්වලට තදින් කා වැදෙන ආකාරයෙනි. මෙකී සමාජ දුර්වලතාව තේරුම් කිරීමට අපි අසා ඇති කවට කතාවක් මතක් කර බලමු. එම කතාවට අනුව අපායේ සෑම ජාතියකින්ම එන පුද්ගලයන් දමන්නට වලවල් කපා ඇති අතර ලංකාවෙන් එන අය දමන වලෙහි පමනක් දොරක් නැති බව අපායට ගිය අමුත්තෙක් දුටුවේලු. ඒ මන්ද කියා යමපල්ලාගෙන් ඇසු විට යමපල්ලා කීවේ වලෙන් ගොඩ එන්නට හදන හැම එකාවම කකුලෙන් ඇද යලි වලට දමා ගැනීම ලංකාවෙන් එන අයගේ පුරුද්ද නිසා එම වලට විශේෂ ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය නැති බවය.
රාජපක්ෂලා නිසා රටේ හා තමන්ගේ ජීවිතයේ පසුගිය වසර 9 තුල සිදු වු ප්‍රගතියට වඩා සමහර චන්දදායකයන්ට වැදගත්වුයේ රාජපක්ෂ පවුල තමන්ගේ චන්දයෙන් බලයට විත් සැපවිඳින එක නතර කරන්නේ කෙසේද යන්නය්. අවුරුදු 30ක යුද්දය අවසන් කිරීම නිසා තම ජීවිතවලට තිබූ අවධානම තොරවූ බවවත්, චන්ද්‍රිකා යටතේ අවුරුදු 11ක් මෙලෝ සංවර්ධනයක් නැතුව සිටි රට මහින්ද රාජපක්ෂ යටතේ සීඝ්‍රයෙන් දියුනු වූ බවවත්, බදු බර ක්‍රමයෙන් අඩුවෙමින් මධ්‍යම පංතියේ ජීවන මට්ටම ක්‍රමයෙන් ඉහල ගිය බවවත්, අපිරිසිදු නගර ලෝකයේ පිරිසිදු හා ලස්සන නගර බවට පත්වෙමින් තිබෙන බවවත්, ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකටම කෙටි කාලයකින් යා හැකි දියුනු මාර්ග පද්ධතියක් ගොඩනගෙමින් තිබෙන බවවත්, පාතාල කල්ලි හා කප්පම් කරුවන්ගෙන් තවදුරටත් පුර වැසියන්ට කරදරයක් නැති බවවත්, ත්‍රස්ත බිය ලංකාවෙන් සහමුලින්ම මෙන් තුරන් වී ඇති බවවත් ඔවුන්ට තවදුරටත් වැදගත් නොවීය. මූලික ප්‍රශ්ණය වුනේ රාජපක්ෂලා හොරකම් කරනවායැය් අටුවා ටීකා සමඟ විපක්ෂය කියන කතාවය්. ඔවුන් ආන්ඩුව පෙරලූවේ රාජපක්ෂලාට පාඩමක් උගන්වන්නය.නහයට පාඩමක් උගන්නන්නට එය කපා දැම්මොත් මුහුනද කැත වන බව ඔවුන්ට මතක් වුනේ නැත." මොනවාවත් එපා හොරු අල්ලපල්ලා යැය්' නිතරදෙවේලේ මුහුනුපොතේ ලිවූ චන්ද දායකයා මෙයට හොඳම නිදසුනය්. රාජපක්ෂ ගෙදර යවා දැන් මාස 10ක් පමන වන අතර මෙම ඡන්දාදයකයට මොනවාවත් ලැබුනේ නැති බව නම් නිසැකය. ප්‍රශ්නය එය නොව අල්ලපු හොරෙකුත් නැති වීමය.
චන්ද කාලේ යහපාලකයන් කියපු කතා බොහෝමයක්ම පට්ටපල් බොරු බව ජනතාවට තේරුම් යන්නට තවත් අවුරුදු කිහිපයක් ගතවනු ඇත. කෙසේ වෙතත් මෙයින් සමහරක්වත් යලි මතක් කිරීම සුදුසුයැය් සිතෙන්නේ යහපාලන කට්ටිය නොකඩවා අලුත් අලුත් බොරු කියන නිසාය.
ජනාධිපති චන්දයට පෙර සහ පසු යහපාලකයන් කිවූ ප්‍රසිද්ධම කියමන් සමහරක් පහත දැක්වෙය්
රාජපක්ෂ පවුලට ලැම්බොගිනි කාර් තිබෙන බවට ජනාධිපතිවරණයට පෙර මහා ගෝසාවක් තිබුනි. - නමුත් හොයාගත් ලැම්බොගිනි කාර් එකක් නැත.
රාජපක්ෂ දරුවන්ට බකිංහැම් මාලිගාවේ සිට ගෙනා රත්තරන් අශ්වයන් තිබෙන බව කීවේ පොදු අපේක්ෂකයාමය - නමුත් අදවනතුරුත් හොයාගත් අශ්වයෙක් නැත.
මහින්ද රාජපක්ෂට ඩොලර් බිලියන 18 කට වඩා වැඩි විදේශ වත්කම් තිබෙන බව බී. බී. සීයට කීවේ වත්මන් විදේශ ඇමතිය - නමුත් ලංකාවට වසර නමයකට ආ සියලු විදේශ ආයෝජන ප්‍රමානයද ඩොලර් බිලියන 16 ට වඩා අඩු බව පසුව හෙලිවිය. මේ සියල්ල හොරකම් කරානම් පාරවල්, වරායවල්. විදුලි බලාගාර, ගුවන් තොටුපොලවල් වැනි මහා සංවර්ධනයක් මහින්ද රාජපක්ෂ කලේ කාගේ සල්ලි වලින්දැය් පසුව දේශපාලන වේදිකාවල ප්‍රශ්ණ කෙරිනි.
මහින්දට ගෝටාභයට හා බැසිල්ට කොළඹ කෝටි ගනන් වටිනා ලොකු මන්දිර තිබෙන බව කියවිනි - චන්දයෙන් පසු මහින්ද ගියේ මැදමූලන ඔහුගේ පරණ ගෙදරට වන අතර කොළඹ ආ විට නතරවන්නේ ඊලියන්ත වය්ට්ට අයිති මිරිහානේ නිවසකය. ගොටාභය සිටින්නේ සිය නැන්දම්මාට අයිති පරණ ගෙදරකය, බැසිල් සිටින්නේද ඔහුගේ පැරණි නිවසේය. මේ කිවූ එකම මන්දිරයක්වත් ආන්ඩුව තවමනම් සොයාගෙන නැත.
මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කාලයේදී ජනාධිපති කාර්යාලය සතුව තිබු වාහන දහස් ගණනක් අතුරුදහන් බව රාජිත ඇමතිවරයා කීවේය -පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා විසින් පසුකලක නිකුත් කර ඇති වාර්තාවක් අනුව සොයාගත නොහැකිව ඇත්තේ වාහන 18ක් පමනක් වන අතර එවා බොහෝමයක් 90 දශකයට කලින් නිශ්පාදිත පරණ යතුරු පැදි හා කාර් වේ. 
රාජපක්ෂලාට අයිති හෙලිකොප්ටර් හා සැහැල්ලු ගුවන් යානා තිබෙන බව කිව්වේ රන්ජන් රාමනායකය- වීරකැටියේ රාජපක්ෂ පවුලේ පැරණි ඉඩමක තිබී ගුවන් යානයක ආකෘතියට තැනූ සෙල්ලම් බෝට්ටුවක් සොයාගැනුන අතර නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ යෝෂිත රාජපක්ෂට අයිති ගබඩාවක තිබී සොයාගත් අබලන් තත්ත්වයේ තිබූ කුඩා ප්‍රමාණයේ ගුවන් යානය යෝෂිතට අයිති නොවන බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එච්.එම්.සී නිමල්සිරි මහතා හෙලිකලේය. එම ගුවන් යානය 1988 වර්ෂයේ රේ විජේවර්ධන මහතා විසින් නිශ්පාදිත බවත් ලියාපදිංචිය අවලංගු වුණාට පසුව මුලින් ඒෂියන් එවියේෂන් මධ්‍යස්ථානයේත් 2013 වසරේ සිට එම යානය නාරාහේන්පිට ගබඩාවකත් රඳවා තබන බවට අනුමත ලිපි ලේඛන ඇති බවද සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පෙන්වා දුන්නේය. 
පසුගිය රජය විසින් රුපියල් බිලියන 66.8ක වියදමක් දරමින් ආරම්භ කරන ලද කොළඹ පිටත වටරවුම් මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් සඳහා වන අස්තමේන්තු මුදලෙන් යහපාලන ආන්ඩුවට චීන කොන්ත්‍රත්කරු රුපියල් බිලියන 30ක වට්ටමක් දුන්නායැය් කැබිනට් ප්‍රකාශක රාජිත ඇමති ප්‍රසිද්දියේ කීවේය - චීන තානාපති කාර්‍යාලය මෙය වහාම ප්‍රතික්ෂේප කලේ තම කොන්ත්‍රාත්කරුවන් පසුගිය ආන්ඩුවට බොරු ඇස්තමේන්තු දී නැති නිසා මේ ආන්ඩුවට අලුතින් වට්ටම් දෙන්නට පුලුවන් කමක් නැතිබව කියමිනි. 
ඖෂධ පනත පසුගිය රජය හිරකරගෙන හිටියා, යහපාලන රජය පනත ගෙනැවිත් ජනතාවට සහන දෙනවා යනු මැතිවරණ වේදිකාවල නිතර කියවුන කරුණකි- පනතක් නම් පසුව ගෙන ආ බව සෑබෑය. හැබය් අඩුවූ බෙහෙත් මිලක්නම් නැත. පනත කෙසේ වෙතත් බෙහෙත් වියදම නම් දිනෙන් දින අහස උසට නගිමින් පවතින බව රෝගියෝ දනිති.
අධිවේගී මාර්ගවලින් රාජපක්ෂලා කෝටිගන කොමිස් ගසන අතර කෙරවල පිටිය කඩවත අධිවේගී මාර්ගයේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ කොමිස් මුදල පමනක් රුපියල් බිලියන 46 ක් බව යහපාලන මැතිවරණ ප්‍රකාශයේම ලියා තිබුනි. යහපාලන ආන්ඩුවෙන් මෙම කොන්ත්‍රත්තුවම පසුකලක එම කොන්ත්‍රාත් කරුටම දුන්නේ පසුගිය ආන්ඩුව ඇස්තමේන්තු කලාටත් වඩා වැඩි මිලකටය. යහපාලන ආන්ඩුව මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ කොටසක් සඳහා අලුත් කොන්ත්‍රාත්තුවක් දුන්නේ රාජපක්ෂ යුගයේ අසාවත් නැති තරම් ඉහල මිළකටය.
අවන්ගාඩ් සමාගම නීති විරොදීව පිහිටවන ලද්දක් කියාද මහා ගෝසාවක් විය- අධිකරණ ඇමති විජෙදාස රාජපක්ෂම පසුකලක අවන්ගාඩ් කොන්ත්‍රත්තුව නීත්‍යානුකූලව බව පැවසූ අතර අධිකරණයද පසුව එය තහවුරු කලේය.
රත්නාලංකා යනු ගෝටාභයගේ පෞද්ගලික සමාගමක්ය යන මතයක් චන්දයට පෙර මතුකරන ලදී- මෙය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ රජයට අයත් ලාබ ලබන ආයතනයක් බව අද හෙලිවී ඇත.
ජනාධිපති රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් රට පුරා මාලිග ඉදිවෙමින් පවතීන බව පොදු අපෙක්ශකයාත් අගමැති අපේක්ෂකයාත් දෙදෙනාම පැවසූහ. එහෙත් අදවන තුරු සොයාගත් මාලිගාවක් නැත. ජනාධිපති සිරිසේන නම් පසුගියදා පරිපූරක ඇස්‌තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කොට මහාමන්දිර දෙකක් එක් කොට සුවිසල් ජනපති මන්දීරයක් සාදන්නට මිලියන් 250ක් රජයෙන් වෙන්කරගත්තේය. ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් වියදම් සඳහා දහ අට කෝටියක් උවමනා බවද අදාල යෝජනාවේ දැක්වින.එසේම බී.එම්.ඩබ්ලිව්. කාර් රථයක්‌, බී.එම්.ඩබ්ලිව්.ආර්. 1200 යතුරුපැදි 12 ක්‌ ජනාධිපති ආරක්‍ෂක අංශය වෙනුවෙන් මිලට ගැනීමට රුපියල් හත්කෝටි හයලක්‍ෂයක්‌ ද ඉල්ලා පරිපූරක ඇස්‌තමේන්තු ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
පසුගිය රාජපක්‍ෂ ආණ්ඩුවේ ලොක්කන් ඩුබායි බැංකු තුනක සගවා ඇති මුදල්වලින් අවුරුදු තුනකට අයවැය හිගය පියවන්න හැකියැය් කීවේ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලය - අද වනතුරුත් හොයාගත් බැංකු ගිනුමක් නැත. පසුගියදා මේ බොරුව නැවත කරලියට ඇවිත් නැවත අතුරුදහන් විය. ඒ ඩුබාය් වල තිබෙන පසුගිය රජයේ ලොක්කෙකුගේ පුතෙකුට අයිති ඩොලර් මිලියන 500 ක ගිනුමක අයිතිය ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා රජය නඩු පවරා අතැය් ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමතිවරයාට අයිති පුවත්පතක සඳහන් වීමත් සමඟය. එහෙත් එම පුවත බොරුවක් බව විදේශ ඇමතිවරයාට සම්බන්ධ වෙබ් අඩවියකින් දින කිහිපයකට පසු අනාවරණය කරන ලදී.
රගර් ක්‍රීඩක තජුඩීන්ගේ මරණය හදිසි අනතුරක් නොව මිනීමරුමක් කියා මහ මැතිවරණයට ඔන්න මෙන්න කියා තජුඩීන්ගේ මිනිය පවා ගොඩගෙන තාප්ප පුරා පෝස්ටර් ඇලෙව්වේ යොෂිත රාජපක්ෂට මඩ ගහන්නය. එහෙත් හොයාගත් දෙයක් නැති නිසා චන්දයට පසු සද්ද නැතුව මිනිය ආපසු වලලන ලදී.
අලුත් ආන්ඩුව ආපුගමන් පෙට්‍රල් මිල අඩුකලා යැය් මහ මැතිවරණයට පෙර ආන්ඩුව පුන පුනා කීවේ මහා ජයග්‍රහනයක් ලෙසය. නමුත් සත්‍යය නම් පසුගිය වසරේ ලෝක වෙළඳ පොලේ බැරලයකට ඩොලර් 110 පමන වූ තෙල්මිල මෙම වසරේ ජනවාරි වන විට බැරලයකට ඩොලර් 46 කට පමන සීඝ්‍ර ලෙස අඩුවී තිබීමය. ජනතාවට ලැබුනේ ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් මිල අඩුවීමේ සහනයය්. පෙට්‍රල් ලීටරයකට පසුගිය රජය අයකල රුපියල් 67 ක බද්ද මේ ආන්ඩුවද එම ලෙසම අයකරය්. ඒ නිසා ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් මිල ආපසු ඉහල ගියදාට මෙම බොරුවද එලිවනු ඇත.
සාමාන්‍ය ජනතාවට කාර් ගන්න පහසුවෙන්න කාර් හදන්න කර්මාන්ත ශාලවක් කුරුණෑගල පිහිටවනවායය් චන්දයට පෙර නිතර අසන්නට ලැබුනි.- නමුත් අද සිදුවී ඇත්තේ කාර් වලට ගහන බදු අසීමන්තිකව වැඩි කිරීම හා ලීසින් පහසුකම් ඉවත් කිරීමෙන් සාමාන්‍ය ජනතාවට කාර් ගැනීම සිහිනයක් පමනක් වී තිබීමය. 
රාජපක්ෂ රජයේ මුල්‍ය අක්‍රමිකතා විශාල වශයෙන් සිදු උනායය් කියමින් පසුගිය රජයට සම්බන්ධ සෑම කෙනෙකුම පාහේ පොලිස් මුල්‍ය අපරාධ අංශය විසින් ප්‍රශ්න කර ඇත. නමුත් අදවන තුරු ඔප්පු වූ එකද මුල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් නැති අතර නඩු පවරා ඇති විශාලම මුදල වන්නේ ලලිත් වීරතුන්ග හා අනුෂ පැල්පිට රුපියල් මිලියන් 600ක සිල් රෙදි ජනතාව අතර බෙදාදුන්නා කියන
 චෝදනාවය්. මෙයද කාගේවත් පෞද්ගලික ගිනුමකට ගියබවක් චෝදනාවේ නැත. විදුලි සංදේශ නියාමක කොමිසමෙන් වියදම් නොකරබෞද්ධ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් මෙම මුදල මෙම හේතුවටම වියදම් කලානම් එය මුල්‍ය අපරාධයක් වන්නේ නැත.නමුත් යහපාලන රජය පත්වී දින 50ක් ගතවන්නටත් පෙර මහ බැංකුවේ සිදුවූ රුපියල් බිලියන 10ක බැඳුමකර වංචාවක් පිළිබඳ චෝදනාවක්නම් ඉදිරිපත් විය.මෙහි වාසිය ලබාගෙන තිබුනේ මහ බැංකු අධිපතිවරයාගේම බෑනාය.වංචාව වසාගන්නට රජයේ ප්‍රබලයන් දඟලපු දැඟලිල්ලට මෙයට තව කවුරු කවුරු සම්බන්ධදැය් විශාල සැකයක් මතුවෙය්. වක්‍ර අකාරයෙන් මෙම ගනුදෙනුව නිසා නිසා රටට වූ පාඩුව රුපියල් කොටි 50 කට වැඩි බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දුන් අතර පාර්ලිමෙන්තුවේ මීට එරෙහිව විශ්වාස බංගයක් ඉදිරිපත් විය. අදාල කෝප් කමිටු වාර්ථාව රජයට අහිතකර බව දැනගන්නට ලබුන විට වාර්ථාව විවාද නොකර පාර්ලිමේන්තුව විසුරවා හැර රජය බේරාගැනීමට ජනාධිපතිවරයාම ඉදිරිපත් වූ බවක් පෙනෙන්නට තිබුනි.
යහපාලන රජයක් ආවිට විදේශ ආයෝජන ලංකාවට ගලාගෙන එනවායය් එදා පුරසාරම් දොඩන ලදී. මාස 10ක් ගතවීත් අද වන තුරු ආ එකද වැදගත් විදේශ ආයෝජනයක් නැති අතර රජය එදාවේල කන්න දස අතේ ණය වෙමින් සිටිය්. කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොලේ තිබුන විදේශ ආයෝජනත් සීඝ්‍රයෙන් රටින් පිටතට ඇදීයාම නිසා පසුගිය මාස 10තුල කොටස් වෙළඳපොල සමස්ත මිල දර්ශකය 7500 සිට 7000 පමන කඩා වැතී ඇති අතර කොටස් වෙළඳපොලේ දෛනික ආදායම මිලියන් 2000 හි සිට මිලියන් 400 ට පමන් අඩු වී ඇත.
යහපාලන ආන්ඩුවක් අවාම ආර්ථික වර්ධන වේගය වැඩිවී රුපියල ස්ථාවර වෙනවා කියාද කියවිනි. නමුත් පසුගිය වසර කිහිප්ය පුරාවටම 7% වඩා ඉහලින් තිබුන ආර්ථික සංවර්ධන වේගය මේ වන විට 5.5% පහත වැටී ඇති අතර ඩොලරයකට රුපියල් 130 ක තිබුන අපේ මුදල් මස්තබාල්දු වී අද ඩොලරයකට රුපියල් 144 ට පමන කඩා වැතී ඇත. මෙම වසර අවසන් වන විට එය තවත් විශාල ප්‍රමානයකින් අවමාන වන බව දන්නෝ දනිති. මෙහි අවසන් ප්‍රතිපලය වන්නේ පිටරටින් ගෙන්වන සෑම භාන්ඩයකම මිළ ඉදිරි කාලයේ අතිශයින් ඉහල යාමය්.
උතුරෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන්නේ නැහැයන්නද කඩවුන පොරොන්දුවකි- හමුදා කඳවුරු වලට අයත් ඉඩම් දහස් ගනන් උතුරේ ටී ඇන් ඒ සාමාජිකයන් අතර යහපාලන රජය බෙදා දුන්නේ උත්සවාකාරයෙනි. කඳවුරු රැසක බලඇණි සීමා කරන ලද අතර කුඩා කඳවුරු කිහිපයක්ම වසාදමන ලදී.
අපි යුද විරුවන් පාවාදෙන්නේ නැහැ කීම තවත් විහිලුවකි- මේ වන විට 2002 රනිල්ගේ සාම ගිවිසුමෙන් පසු රජයක් විසින් කල ලොකුම පාවාදීම කරමින් යහපාලන රජය යුද විරුවන් අධිකරණයට ගෙනයන්නට ඇමෙරිකාව විසින් ජිනීවාවල ඉදිරිපත් කල යෝජනාවලට එකඟවූවා පමනක් නොව එම යෝජනාවල කොටස් කරුවෙකුද වී අවසානය.
යහපාලන ආන්ඩුවේ මීලඟ අයවැයෙන් අධ්‍යාපනයට දළ ජාතික නිශ්පාදනයෙන් 6% වෙන් කරණ තුරු බලාගෙන ඉන්න විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුත් කොටසකුත් මේ පුදුම රටේ සිටිති. රටේ දල ජාතික නිශ්පාදනයෙන් 6% කියන්නේ රුපියල් බිලියන් 630 ක් පමනවූ වියදමක් බවත් එය 2014 වාර්ශික රාජ්‍ය ආදායම වූ රුපියල් බිලියන් 1200 න් 50% ටත් වැඩි මුදලක් බව තෙරුම් ගන්නට තරම් සාමන්‍ය ගණිත අවබෝදයක් මේ ආචාර්ය උන්නැහැලාටවත් නැති කම යහපාලන බොරුව චන්දය ජයගන්නට ප්‍රධාන හේතුවය්.
බොරුවෙන් බලයට ආවාට බොරුවෙන් කොපමනකල් රට කල හැකිද යන්න අනාගතය විසින් තීරණය කරනු ඇත.
ඉදිරියේදි ලියවෙන දෙවන හා තුන්වන කොටස්වලදී යහපාලකයන්ගේ  බියගුලුගම ( හෙවත් පරගැතිකම ) හා බැරිකම පැහැදිලි කෙරෙනු ඇත
තව කෙනෙකුට කියවන්න Share කරන්න
දේශීයයි කියා අමූලික බොරු එපා.. ජිනීවා යෝජනාවේ 
හයවන ෙඡ්දය අමු සිංහලෙන් මෙහෙමයි..

ජිනීවාහිදී ශ‍්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සම්මත වූ යෝජනාවේ හයවන ක්‍රියාන්විත ජේදයේ සඳහන් විදේශිය විනිසුරන් විදේශිය අභියෝජකයන් විදේශිය නීතිඥයන් විදේශීය විමර්ෂන නිලධාරීන් ආදිය සම්බන්ධ වූ යාන්ත‍්‍රණයක් දේශීය යාන්ත‍්‍රණයක් වන්නේ කෙසේදැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසයි.

කොලඹදී පැවති විපක්‍ෂයේ පක්‍ෂ නායක හමුවේදී මන්ත‍්‍රීවරයා මේ අදහස් පල කලේය.

‘මේ දිනවල විපක්ෂයේ අපි කියනවා යෝජිත අධිකරණ යාන්ත්‍රණය දෙමුහුන් අධිකරණ යාන්ත්‍රණයක් කියලා.  ආණ්ඩුවෙ අය කියනවා ඒක දේශිය යාන්ත්‍රණයක් කියලා. අපි මේක මහා පාවාදීමක් කියා කියද්දි ආණ්ඩුවෙන් කියනවා ජාතිය ගලවාගත්ත මහා විජයග්‍රහනයක් කියල.  මේ දෙපැත්තෙ කතා දෙක අහන් ඉන්න කොට රටේ ජනතාවට හිතෙනවා දෙයියනේ මේ අය කතාකරන්නේ යෝජනා දෙකක් ගැනද කියල.  එක යෝජනාවක් ගැනනම් මෙහෙම කියන්න බෑ නේද කියල.

ඒ නිසා  අපි කතාකරන්නෙ ශ්‍රී ලංකාවෙ විදේශ අමාත්‍යන්ශයේ කෙටුම්පත් යෝජනාවක් විදිහට තමන්ගෙ වෙබ් අඩවියේ පලකර ඇති යෝජනාව ගැනයි.

ආණ්ඩුව කනතාකරන්නේ වෙනත් යෝජනාවක් ගැනනම්.  මේ දෙමුහුන් නෑ කියන පාවාදීමක් නොවේය කියන ඒ යෝජනාව කරුණාකරල පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරන්න රටට ඉදිරිපත්කරන්න කියල අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ඇයි මේ අය ප්‍රකාශ කරන්නේ මානව හිමිකමි කොමසාරිස්වරයාගේ වාර්තාවෙනම් දෙමුහුන් කියල තිබ්බ යෝජනාවෙ කොතනකවත් දෙමුහුන් නෑනෙ කියල.  මිත්‍රවරුනි අපි යමක් වර්ග කරන්නෙ ඒ මත අලවල තිබෙන ලේබල දිහා බලල නෙවෙයි.  ඒකෙ ලක්ෂණ දිහා බලල. ශ්‍රී ලංකාවෙ ඒකීය රාජ්‍යයක ලක්ෂණ තියෙනව.  අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙ ඒකීය කියල සදහන් වෙලත් තියෙනව. අන්න ලේබලෙත් ගහල ලක්ෂණත් තියෙනව.

ඉන්දීය ව්‍යවස්ථා‍වෙ ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාවක්  ලෙස ලෝකෙම පිළිගන්නව.  නමුත් ඉන්දීය ව්‍යවස්ථාවෙ කොතනකවත් ෆෙඩරල් කියල ගහල නෑ.  ඉන්දියාව ෆෙඩරල් රාජ්‍යයකි කියල ලියල නෑ.  හැබැයි එහි ලක්ෂණ දිහා බලල හැමෝම ඒකමතිකව තීරනය කර තියෙනව ඉන්දියාව ෆෙඩරල් රටක් කියල.

කෙනෙක් පිරිමියෙක් කියල හදුනගන්නෙ හැදුනුම්පතේ පිරිමියෙක් කියල තියෙන නිසාම නෙවෙයි.  පිරිමි ලක්ෂණ ඔහුට තියෙන නිසා.  කාන්තාවක් උනත් එහෙමයි.  එහෙමනම් දෙමුහුන්ද නැද්ද කියන එක තීරනය වෙන්නේ දෙමුහුන් ලක්ෂණ තියෙනවද නැද්ද කියන එකෙනුයි.

අපේ අධිකරණ යාන්ත්‍රණයේ දේශිය අයගෙන් පමනක් සමන්විත වෙනවනම් ඒක දේශීය යාන්ත්‍රණයක්. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් විනිසුරුවන් අභියෝජකයන් විමර්ශන නිලධාරීන් පත්කෙරෙනව නම් ඒක ජ්‍යාත්‍යන්තර යාන්ත්‍රණයක්. විදේශ රටවලින් ඒ අය නම්කරනව නම් ඒක විදේශ යාන්ත්‍රණයක්.  මේ සියලු ලක්ෂණ එකට තියෙනව නම් මේක දෙමුහුන් යාන්ත්‍රණයක්.

අපි මේක දෙමුහුන් යාන්ත්‍රණයක් කියන්නේ හයවන ක්‍රියාන්විත ජේදයේ විදේශිය විනිසුරන් විදේශිය අභියෝජකයන් විදේශිය නීතිඥයන් විදේශීය විමර්ෂන නිලධාරීන් සිටින බව පෙනෙන නිසයි.  බොහෝ දෙනෙක් කියනව මේක දෙමුහුන් අධිකරණයක් කියල.  නෑ මේක ඊටත් එහා ගිය එකක්.  දෙමුහුන් අධිකරණ යාන්ත්‍රණයක්. දෙමුහුන් අධිකරණයක්නම් එහි සිටින්නේ විදේශීය විනිසුරුවරුන් විතරයි. ඉන් එහාට ගිහිල්ල අපේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය කරන අභියෝජක විදිහට කටයුතු කරන තැනත් විදේශියයන් ඉන්නවා.

පොලීසියේ කාර්ය වන විමර්ශණය කිරීමේදීත් විදේශිකයන් ඉන්නව.  අපේ සාමාන්‍ය නිල නොවන මණ්ඩලයේ නීතිඥයන් ඉන්න තැනත් විත්තියේ නීතිඥයන්ගේ කාර්ය කරන තැනත් විදේශිකයන් ඉන්නව.  ඒ නිසා තමයි මේක දෙමුහුන් අධිකරණයක් නොවෙයි අධිකරණ පද්ධතිය පුරාවම විදේශිකයන් ඉන්න නිසා දෙමුහුන් අදිකරණ පද්ධතියක් නැතිනම් දෙමුහුන් අධිකරණ යාන්ත්‍රණයක් බවට පත්වෙන්නේ.

යෝජනාවෙ ඉතා නිවරදිව පාවාචිචි කරල තිනෙව judicial Mechanism කියන වචනය.  ඒ කියන්නෙ සමස්ත යාන්ත්‍රණයම විදේශියකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුවෙන්නේ.

උදලා ගම , පරනගම වාර්තා රටට හෙළිකරන්න

අපි පහුගිය කාළේ ඉල්ලිමක් කලා උදලා ගම වාර්තාව හෙළිකරන්න, පරනගම වාර්තාව හෙළිකරන්න මෙක ජත්‍යන්තරය සමග ගැටෙන සටනේ දී මේ සටනේ දී අපිට ශක්තියක් වෙයි. අගමැතිතුමා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා ඔවුන් මේ මාසේ 26 වෙනිදාට එම වාර්තා හෙළිකරනවා කියලා. එක බෝහොම හොද දෙයක් අපිට අගමැතිතුමාට බෝහොම කලාතුරකින් තමයි අපිට හොදයි කියන්න පුළුවන් වුණේ.

හොද දේ අගමැතිතුමා කලත් අපි අගය කරනවා එක බෝහොම හොදයි. හැබැයි එතනින් නතර වෙන්න එපා අපේ ප්‍රභලම ඉල්ලිම වුණේ ශ්‍රීමත් රාජ්‍ය නීතිඥ ඩෙස්මන් ද සිල්වා මහතාගේ වාර්තාව අවාම එක ඉදිරිපත් කරන එකයි. උදලාගම වාර්තාව පෙන්නලා, පරනගම වාර්තාව පෙන්නලා ශ්‍රී ලංකාවේ යුද අපරාධ සිදු නොවුනයි යුද අපරාධ පිළිබද ලොව සිටින කිර්තිමත්ම පුද්ගලයෙක් වන ශ්‍රීමත් රාජ්‍ය නීතිඥ ඩෙස්මන් ද සිල්වා මහතාගේ වාර්තාව වහාම හෙළි කරන්නයි කියලා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා. අපි ශ්‍රීමත් රාජ්‍ය නීතිඥ ඩෙස්මන් ද සිල්වා මහතාගේ වාර්තාව හෙළි කරන්න කියලා ආණ්ඩුවට කියන්නේ ඔහු ලංකිකයෙක් වීම විතරක් නෙවෙයි, ඔහු ලොකයේ ඉන්න යුද අපරාධ විශේඥයකු නිසායි.

කවුද මේ ශ්‍රීමත් රාජ්‍ය නීතිඥ ඩෙස්මන් ද සිල්වා මහතා ඔහු තමයි සියරා රියොන් කියන යුද අපරාධ පිළිබද එක්සත් ජාතින්ගේ යුද අපරාධ අධිකරණයේ අභියොජක කාර්යලයේ අභියොජක නැතිනම් නීතිපතිගේ කාර්ය සිදු කල පුද්ගලයා. ඔහු තමයි ගාසාතිරයට ආධාර අරගෙන විදේශිය නැව් වලින් පැමිණෙද්දි ඒ නැව් වලට ඉශ්‍රයලය පහර දුන්නාම ඒ පිළිබදව සොයා බලා එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයට වාර්තා කරන්න එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය පත් කල ප්‍රධාන විමර්ශන නිලධාරියා. ඒ වගේම එතුමා බිත්‍රතන්‍ය ආණ්ඩුවේ නිති උපදේශකවරයෙක්. ඒ විතරක් නොවෙයි බිත්‍රතන්‍ය රැජිනට උපදෙස් දීමට තිබෙන ඉහලම මණ්ඩලය වන පිවි කවුන්සිලය (Privy councils) සමස්ත කොමන්ට් වෙල්ත් (commonwealth) එකේම ඉහලම අධිකරණය වන, රැජිනට උපදෙස් දෙන ඉහලම මණ්ඩලය වන පිවි කවුන්සිලයේ (Privy councils) සමාජිකයෙක්.

බටහිර ලෝක පිළිගත් චරිතයක් පවා අපි කියන දේ පිළිගන්න බැරිනම් එංගලන්තයේ එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය, ඇමරිකාව යන සියළු දෙනාම පිළිගත් චරිතයක් පවා ලංකාවේ වුනේ මොකක් දැයි විවරනය කරලා තියෙද්දිත් ඇයි ඒ වාර්තාව යටපත් කරන්නේ? එකේ කවුරුහරි වැරදි කරලා තියෙනවනම් එවාත් හෙළිකරන්න. වැරදි කරපු අයව දඩුවම් කිරීමක් අපි සගවන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ.  මේ රටේ ස්වාධිපත්තිය විනාශ කිරීමට දරන වැයමයි අපි අභියොගයට ලක් කරන්නේ.

“ඔවා දෙනු පරහට තමා සම්මතයෙහි පිහිටා සිට”

ඒ වගේම අද මේ ඇමරිකාවට බිත්‍රතන්‍යයට ලංකාව පිළිබද තියෙන උනන්දුව තමන් පිළිබද නැනේ. 2009 දී බිත්‍රතන්‍ය , ඉරාකය සහ ඇෆ්ගනිස්ථානය සිදුකරන ලද යුද අපරාධ පිළිබද සොයා බැලිමට පත් කරා ශිමත් ජොන් චිල්කොට්ගේ සභාපතිත්වයෙන් චිල්කොට් කොමිසම 2009 දී පත් කළේ. අපේ උගත් පාඩම් කොමිසමට කලින් පත් කලේ. එක නිසා අපි බිත්‍රතන්‍යයට අභියොග කරනවා ලංකාවේ මානව හිමිකම් කඩවිම් සේවීමට කලින් තමන්ගේ හමුදා මානව හිමිකම් කඩවිම් පිලිබද සොයා බලා සකස් කර තිබෙන චිල්කොට් වාර්තාව වහාම හෙළිකරන්න “ ඔවා දෙනු පරහට තමා සම්මතයෙහි පිහිටා සිට” කියලා අපි ඉංග්‍රිසින්ට සිංහලෙන් කියන්න කැමතියි.

– අරවින්ද අතකෝරල
තව කෙනෙකුට කියවන්න Share කරන්න
"සතුරා භීතියෙන් සසළකල විශේෂ බලකායේ දිගු දුර විහිදුම් "
මරණයට අභියෝග කර ජීවිතය ලැබුවෝ 
.(01 කොටස)
සතුරු භුමිය විනිවිද ගොස් මාරක ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ දිගුදුර විහිදුම් සටන් කලාවේ ප්‍රවීණයන් වූ විශේෂ බලකා ඉතිහාසයේ ලියවුනු තවත් එක් කතා පුවතකි මේ...

එවකට මේජර් කුමාර ගල්හේනගේ නිලධාරී අණදෙන වශයෙන් තම කණ්ඩායමට (company) අයත් ලුතිනන් රාජකරුණා සහ සැරයන් මුතුසිංහගේ නායකත්වයෙන් 6දෙනාගේ කණ්ඩායම් දෙකක් විශේෂ මෙහෙයුමකට කැඳවන ලදී. සතුරු අණසක පතුරාගෙන සිටි නැදුන්කර්නි භුමියේ විශේෂිත රැකසිට පහරදීමේ මෙහෙයුම් 02ක් සඳහා ඔවුනට අණ ලැබිණි.
පසුදින ඒ සඳහා ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ල වෙත කිලෝමීටර් 06 සමුහ සතුරු නාශක වෙඩි මගහරිමින් ගමන්කළ ඔවුන් එදින රාත්‍රියේ 10වන පාබල හමුදාවේ බ්‍රාවෝ කණ්ඩායමේ ස්ථානාගත වුහ. 0530පැයට පරිසරයට අනුව වෙස්වලාගෙන ඉදිරි ආරක්ෂක කලාපය වෙත ගමන්කළ ඔවුන් පළමුව සැරයන් මුතුසිංහ ගේ කණ්ඩායමත් දෙවනුව ලුතිනන් රාජකරුණාගේ කණ්ඩායමත් මාමඩුව ප්‍රදේශයෙන් ඉදිරි ආරක්ෂක කලාපයට ඇතුළු වුහ. ඉන් කි.මි.05ක් පමණ ඇතුලට ගිය ඔවුන් උදැසන ආහාරය එහිදී ලබහත්හ. තවත් කි.මි.05ක් පමණ ගොස් දිවා ආහාරයද ලබාගත් ඔවුන් දැන් සිටින්නේ සතුරාගේ ක්‍රියාකාරිත්වය ඉහල භූමියක නිසා වඩාත් ප්‍රවේසම් වුහ. එවන් විටක "ගොළුවා " ලෙස ආමන්ත්‍රණය කරන සයිලන්සර් යෙදු MP 5 අවිය යොදාගැනීමට ඔවුන් නිතර ප්‍රවේසම් වුහ. හරි හැටි යටිරෝපනයක් නොමැති මේ කැලේ තුල දිව කාලයේ ගමන් කිරීම මරණයට ඇත වැනීමකි. නමුත් විශේෂ බලකායෙන් ලද පුහුණුව එම අභියෝග ජයගැනීමට ඔවුන්හට ආශිර්වාදයක්ම විය. හදිසියේම ඉදිරියේදී හමුවුන පාරවල් දෙක අසල විනාඩි 45ක් පමණ විමර්ශනය කල ඔවුන් ඉන් පසුව එය හරහා ගියෝය. මෙහිදී කුඩා බංකරයක් සහ පැල්කොටයක් ඔවුන්ගේ ඇස ගැටිනි. එහි කිසිවෙකු නොසිටි නමුත් අතුගා ඇති පාරවල් දුටු ඔවුන් වහාම ඉන් ඉවත් විය.
හිරුගේ උණුසුම ගෙවී යාමෙන් පසුව එදින රැය පහන් කරන්නට එකලඟ ගස් ඇති තැනක් තෝරාගෙන රය පහන් කළෙමු. දිවා කාලයේ දැඩි හිරු රශ්මිය විදි නිසාම රතිරියේ කිහිපදෙනෙකු මුත්‍රා දැවිල්ල සැදී තිබු නමුදු මුවින් ශබ්ධ නොනගා එය ඉවසා දරාගැනීමට මෙම විශිෂ්ටයන් හට සිදුවිය. පසු දින පාන්දර 0530පැයට සැරයන් මුතුසිංහ තම කාණ්ඩය සමග රැකසිට පහරදීමට පිටත්විය. 0630පමණ ලූතිනන් වරයාගේ කන්ඩායමද ආදාල රැකසිට පහරිමට පිටත් වුහ.මේවන විට ඔවුන් කි.මි.15ක් පමණ පැමිණ සිටියහ. හදිසියේ ඉදිරියෙන් විවුර්ත භූමියක් ඔවුන්ගේ අස ගැටිණි. පැයක් පමණ කාලයක් එය නිරික්ෂනයෙන් අනතුරුව දකුණුපසින් කුකුලෙකු හඬලන හඬ ඇසි ඔවුන්ගේ මුහුණේ මතුවුයේ ප්‍රශ්නාර්ථයකි. "ගම්මානයක් ?" ඉන් අනතුරුව ඔවුන් වඩාත් විමසිල්ලෙන් නිරීක්ෂණයේ යෙදුනෝය. ටික වෙලාවකට පසු ගසක් උඩට නැගි සෙබලෙක් අතැති දුරදක්නයකින් දුටුවේ ට්‍රැක්ටර් රථයක් පාරක ගමන්ගන්න අයුරුයි. ඒ අවට වඩ වඩාත් නිරීක්ෂණයෙන් පසුව වැවක් කුඹුරු යායක් ඇති බවත් සිතියම නිරීක්ෂණයෙන් පසු මේ පරප්පම්කන්ඩාල් ගම බවත් ඔවුන් හට පසක් විය. මේ අතර වෙඩි හඬක් දෙවරක්ම ඇසීමෙන් පසු ඒ බව නිලධාරී අණදෙන හට සලකිරීමට ඔවුන් තීරණය කලත් පණිවිඩ හුවමාරු යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක නොවූ නිසා ඉදිරි ගමන පිලිබඳව අවිනිශ්චිත තත්වයක් මතු විය.
" ඕන දෙයක් අපි යමු " ලුතිනන් වරයා පැවසු විට සියල්ලෝම හිස් වනුහ. එදින රාත්‍රිය සඳ පායා ඇති රැයක් වුනු අතරම සඳ එළියෙන් නැහැවෙමින් නිදහසේ ගමන් කිරීම කිසි සේත් ආරක්ෂිත නොවිය. එයින් මීටර් 300ක් පමණ ඉදිරියෙන් විශාල විදුලි එළියක් ඔවුන්ට ඉහලින් විටින් විට එල්ල වන්නට විය. එයින් ආරක්ෂා වෙමින් වැටි වැටි නැගිටිමින් විටක බඩ ගාමින් ඉදිරියට ඇදුනු ඔවුන් දහවල් දුටු පාරේ මිනිසුන් දෙදෙනෙක් විදුලි පන්දම් දල්වමින් ගමන් කරනු දුටුවෝය. නැවතත් වෙඩි හඬක් ඇසිනි. ඔවුන් පාරට ලං වෙනවා සමගම 'කන්සිටිනා රෝල්' යොදා පාර මෙපිට අවුරා ඇතිබව දක්නට ලැබිනි. A -9 මාර්ගය දෙපසවත් 'කන්සිටිනා රෝල්' නොදමන අතර මෙය ඉතා වැදගත් මාර්ගයක් විය යුතුය. ඒ අසල ලගින් ළඟ ලි ගැසූ ශක්තිමත් වැටක් විය. එය අමාරුවෙන් තරණය කල ඔවුන් පසුව එය නැවත පිළිසකර කලෝය. ඊට මීටර් 400ක් පමණ එපිටින් ලන්තරුන් එළියක් දක්නට ලැබිණි. තව දුරටත් ඉදිරියට ගිය ඔවුන් දකුණු දෙසින් දත් විලිස්සාගත් යක්ෂ දඩබල්ලන් දස දෙනෙක් පමණ සඳට වශීවී ඒ දෙස බලමින් සක්මන් කරමින් සිටියහ. බල්ලන් ඉතා සංවේදී කොට්ටාශයක් වූ නිසා කලබල වුනු අපගේ හද ගැස්ම පවා දැනීමට ඔවුන් සමත් වේ. නිසල පිලි රූ ලෙස නොසැලී සිටි ඔවුන් බල්ලන් පිටත්ව ගිය පසු භුමිය පසු කලෝය. අළුයම 0230පමණ කැළෑ රොදකට පැමිණ එදින රැය පහන් කල ඔවුන් නැවත 0630 පමණ වනවිට ගමන් ඇරඹුහ. බොහෝ දුරක් නිහඬවම ගමන්කළ ඔවුන් සමග සිටි කෝප්‍රල් රත්නායක "අර තියෙන්නේ කනගරායකුලම් ආරුව "යයි රහසින් පැවසිය. කැලෑ බළලුන් සේ ඊට ළගා වූ ඔවුන් පැය එකහමාරක් පමණ නිරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව බෝතල් වලට ජලය පුරවාගත්හ. ඉදිරි ගමනේ අතරතුර බංකර් පේලියක් ඔවුන් ගේ ඇස ගැටුණි. නමුත් කිසිවෙකු එහි නොවිය මේ අතර A 9 මාර්ගයේ වාහන වල ශබ්ධ මද වශයෙන් ඔවුන් හට ඇසෙන්නට විය.ඔවුන් ඉදිරියේ වූ නැදුන්කර්නි මාර්ගයේ දකුණු දෙසින් විශාල පිපුරුමක් ඇසිනි. හඬ නංවමින් ගිලන්රථ 02ක් එදෙසට යන බව ඔවුන්ට ඇසුනි. "තවත් SF ඇම්බුෂ් එකක්කද ? " ඔවුන්ට සිතුනි.
එම ස්ථානයේම පය 03ක් පමණ ගතකල ඔවුන් දිව ආහාරය ලෙස බිස්කට් ගත්තෝය. ඉදිරි මාර්ගයට මීටර් 500පමණ ළඟාවූ ඔවුන්ගේ දෙදෙනෙක් ඉදිරි මාර්ග නිරීක්ෂණයට ගොස් පැමිණ ලුතිනන් වරයට තතු දැන්වූ අතර පසුව ලුතිනන් රාජකරුණා සහ කෝප්‍රල් බණ්ඩාර සමග වැඩි දුර නිරීක්ෂණය සඳහා පිටත්ව ගියහ. පැය එකහමාරක් පමණ ගත විය. මේ අතර කොටි රජදහනක් වූ නදුන්කර්නි මාර්ගය අසලින් ලබා ගත වැලි අහුරක් රැගෙන හිස් ග්ලුකෝස් කවරයක බහගත් කෝප්‍රල් ලියනගේ තම කඳවුරේ සගයන්ට පෙන්වීම සඳහා එය රැගෙන යාමට කලිසම් සාක්කුවේ දමාගත්තේය. මේ අතර හදිස්සියේ පැමිණි ලුතිනන් රාජකරුණා සහ කෝප්‍රල් බණ්ඩාර හති දමම්න් ලොවම එපාවූ ලෙසින් "දැක්කා ..අපිව දැක්ක.." ලෙස මිමිණුම් බසින් පැවසිය. පාර නිරීක්ෂණය කරන අතර පැමිණි සිවිල් වැසියෙක් ඔවුන් දැක නොදැකපු ලෙස පා පැදියකින් ගොස් තිබිණි. නමුත් එය එතරම් දෙයක් නොවන බව තරුණ ලුතිනන් වරයාගේ අදහස විය..කාණ්ඩයේ දැඩි පෙරැත්තය මත රැක සිට `පහරදීම මීටර් 200පමණ එහා යොදාගැනීමට ලුතිනන් වරයා එකඟ විය.
මේ වනවිට විශේෂ බලකා කඳවුරේ උදැසන 0630පමණ නිලධාරී අණදෙන වරයාට අණදෙන නිලධාරිගෙන් පණිවිඩයක් ලැබී තිබිණි. "56 ඩිවිෂන් එකේ ටෙරා මොනිටරින් සෙට් එකේ මොනිටර් වෙලා තියෙනවා ආමි එකේ කට්ටියක් නැදුන්කර්නි අවට ගැවසෙනවා කියල. ආමි එකේ වෙන කවුරුත් ඔච්චර ඇතුලට යන්නේ නෑ. අපේ කට්ටියක් වෙන්න ඇති. කුමා චෙක් කරලා බලන්න " "හරි සර් මම චෙක් කරලා බලන්නම් " මේජර් ගල්හේනගේ පැවසුවද ලුතිනන් රාජකරුණාගේ කණ්ඩයේ රේඩියෝ උපකරණ හෝ සැටලයිට් ෆෝන් එක ක්‍රියාත්මක නොවිය. දිගින් දිගටම 56සේනාංකයෙන් තොරතුරු එවිනි. "පාලමක් ළඟ කට්ටියක් ඉන්නවා අපි දැන් චෙක් කරලා බලන්න යන්නේ "යයි LTTE පණිවිඩ හුවමාරු වලින් පැවසිය. "මොන පාලමද කොහොමද හොයන්නේ පාලම් කීයක් තියනවාද? ටීම් කීයක් බස්සල තියනවද ? " මේජර් වරයා කැළඹුණු මනසකින් පැවසිය. සියාලු කණ්ඩායම් වලට දැනුම්දීමට තීරණය කලද එය කිරීමට නොහැකි වුයේ උදෑසන 06ත් සවස 06අතර කාලය තුල සියලු රේඩියෝ යන්ත්‍ර ක්‍රියා විරහිත කරන බැවිනි. බැටරියේ ආයු කාලය දිගුකොට ගැනීමටත්,මෙහෙයුමේ රහස්‍ය භාවය ආරක්ෂා කරගැනීමටත් මෙය මෙසේ සිදුවිය. කල හැකි කිසිවක් නොවුයෙන් ඔහු අසරණව බලා සිටියේය .......

මතු සම්බන්දයි !
ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා විශේෂ බළකාය.(SF)
අධිෂ්ඨානයෙන් අභීතව අරමුණ කරා.
මෙය සත්‍ය කතාවකි...  ඉතිරි කොටස් බලාපොරොත්තු වන්න
තව කෙනෙකුට කියවන්න Share කරන්න
‘මත්තල වී ගබඩා කළේ එහි වටිනා උපකරණ ගලවලා’
“හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වි ගබඩා කරන්න ඕන තරම් තැන් තියෙනවා. මහවැලි සංවර්ධන කලාපයේ හදපු පාසල් දෙකක් තියෙනවා. එවා තවමත් විවෘත කරලා නැහැ. සුරියවැවත් වැසිගිය පාසල් ගොඩනැගිලි තියෙනවා රාජපක්ෂලා ඔක්කොම එක ගොඩේ දමා පලිගන්න හදනවා” යැයි දකුණු පළාත් සභාවේ ආණ්ඩුපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක හා දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි අජිත් රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (08) පැවති දකුණු පළාත් සභා රැස්විමේදි පැවසිය. හෙතෙම මේසේද කිවේය.‍ “ඇත්තටම ඉතා සාමකාමි විරෝධතාවයක් තමයි අපි පැවැත්වුයේ, සුරියවැව නගරයේ කඩ සාප්පුවසා දමලා කළු කොඩි ඔසවලා නගරයේ වි්‍යාපාරිකයින්ද මෙම විරෝධතාවයට එක්ව සිටියා. පොලිසිය පැමිණ බලහත්කාරයෙන් කඩ සාප්පු විවෘත කරන්න හැදුවා. භාගයක් විතර කඩ සාප්පු ඇරියා. නමුත් මාධ්‍යවේදින්ගේ කැමරා ඒපැත්තට අල්ලන කොට පොලිස් නිලධාරින් යන්න ගියා. මත්තල ගුවන්තොටුපළේ වි ගබඩා කිරිම වැරදියි. එහි ඇති කෝටි ගනනක් වටිනා ඉතා සංවේදි උපකරණ ගලවලා තමයි මේ අය වි ගබඩා කරන්නේ. මෙයට ජනතාවගේ දැඩි විරෝධයක් තියෙනවා” යැයිද මන්ත්‍රිවරයා කිවේය. දකුණු පළාත් සභාවේ උප සභාපති සම්පත් අතුකෝරල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගාල්ල කළේගානේ පිහිටි පළාත් සභා ශ්‍රවනාගාරයේ දි මෙම රැස්විම පැවැත්විණි. (ලලිත් කන්කානම්ගේ/ සමන් කුමාර/ සුනෙත් ගාල්ලගේ)

මේකද යහපාලනේ.. කුඩු පොඩ්ඩක් නෑ, කසිප්පු නෑ, අරක්කු නෑ........ඒ මදිවට ජනතාවට බියර් එකක්වත් බොන්න තැනක් නෑ........


කිසිම හේතුවක් මත වත්මන් ආණ්ඩුවක් කලින් විසුරුවන්නේ නැති බව සංචාරක හා ක‍්‍රිස්තියානි කටයුතු ඇමති ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසයි.

‘මේ රටේ මිනිස්සුන්ට බීර බෝතලයක්වත් බොන්න තැනක් නෑ. ඒවාත් කූට ව්‍යාපාර කරගෙන තිබෙනවා. අප මේ රටේ සිටින ජනතාව ඇතුළු විදෙස් සංචාරකයන්ටත් සංචාරක අවශ්‍යතා ලබා දන්න පියවර ගන්නවා.

ව්‍යවස්ථාව අනුව කිසිම හේතුවකට තවත් අවුරුදු හතරහමාරක් යනතෙක් මේ ආණ්ඩුව විසුරුවන්නේ නෑ’ යයිද ඔහු සිය නව ඇමති ධුරයේ වැඩ බාර ගනිමින් කියා සිටියේය.


Copyright © 2012 Sri Av Tv Network