“ආණ්ඩුව දොඩවන පුරසාරම් ඔක්කොම බොරු.. ආණ්ඩුවට ඉලක්කයක් නෑ” රතන හිමි

“ආණ්ඩුව දොඩවන පුරසාරම් ඔක්කොම බොරු.. ආණ්ඩුවට ඉලක්කයක් නෑ” රතන හිමිපූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් රූපවාහිනී සංවාදයකට එක්වෙමින් යහපාලන රජය මේ වන විට මුහුණ දී තිබෙන අර්බුදයන් රැසක් පිළිබදව කරුණු හෙළිදරව් කරනු ලැබීය.

මෙම හමුවේදී අදහස් දැක්වූ උන්වහන්සේ ලෝකය දිනාගත් බවට ආණ්ඩුව දොඩවන පුරසාරම බොරුවක් බවත් යුරෝපය ඇමරිකාව ඇතුළු සියළු රටවල් බංකොලොත් බැවින් චීනය නොමැතිව ඉදිරි ගමනක් නොමැති බවද හෙළිකළේය.

එමෙන්ම චීනයේ හොඳ හිත දිනාගැනීම පිළිබඳ තවමත් අදහසක් නොමැති බවත් පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය ඇරඹීමෙන් පසුව නැවතත් සම්බංධතා ගොඩනැගෙනු ඇතිබවට විස්වාසය පළකළේය.

එමෙන්ම ආණ්ඩුව පවසන ආකාරයෙන් ආයෝජන ගලා ඒමක් සිදුනොවනු බවත් ආර්ථික අර්බුදයක් පැවතීම සත්‍යයක් බවත් එය කළින්ද පැවතුන බවත් පැවසීය.

ආණ්ඩුවට තවම ඉලක්කයක් නොමැතිවීම විශාලම අඩුවක් බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ පළමු වසර පහ තුල හොඳ ඉලක්කයක් පැවතුන බවත් උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් අනාවරණය කළේය.


Comment
මෙම පුවත තවත් කෙනෙක්ට බලන්න Share කරන්න

Law Donate car for tax credit ,Donate cars in ma ,Donate your car Sacramento ,How to donate a car in California ,Donate your car for kids ,Car insurance quotes Colorado ,Nunavut culture ,Dayton freight lines ,Hard drive data recovery services ,Donate a car in Maryland ,Motor replacements ,Cheap domain registration hosting ,Donating a car in Maryland ,Donate cars Illinois ,Criminal defense attorneys Florida ,Best criminal lawyer in Arizona ,Car insurance quotes Utah ,Life insurance co Lincoln ,Holland Michigan College ,Online motor insurance quotes ,Online colledges ,Paperport promotional code ,Online classes ,World trade center footage ,Massage school Dallas Texas ,Psychic for free ,Donate old cars to charity ,Low credit line credit cards ,Dallas mesothelioma attorneys ,Car insurance quotes MN ,Donate your car for money ,Cheap auto insurance in VA ,Met auto ,Forensics online course ,Home phone internet bundle ,Donating used cars to charity ,PhD in counseling education ,Neuson ,Car insurance quotes pa ,Royalty free images stock ,Car insurance in South Dakota ,Email bulk service ,WebEx costs Cheap car insurance for ladies Cheap car insurance in Virginia Register free domains Better conferencing calls Futuristic architecture Mortgage adviser Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Claim Mesothelioma Law Firm Sell Annuity Payment Asbestos Lawyers Structured Annuity Settlement Annuity Settlements Car Donate Virtual Data Rooms Automobile Accident Attorney Auto Accident Attorney Car Accident Lawyer Data Recovery Raid Motor Insurance Quotes Personal Injury Lawyer Car Insurance Quotes Asbestos Lung Cancer Injury Lawyers Personal Injury Law Firm Online Criminal Justice Degree Car Insurance Companie Business Voip Solutions University of Phoenix Arizona.About DeVry University.King’s University London.Eastern Michigan University.University of Phoenix Arizona. Online Most American Worldwide Faculty in 2015.Workplace wearables: Your boss is aware of once you have had an honest night's sleep.The University of Chicago MESOTHELIOMA LAW FIRM ($ 179.01) Donate CAR TO CHARITY CALIFORNIA ($130.25) DONATE CAR FOR TAX CREDIT ($126.65) DONATE CARS IN MA ($125.58) DONATE YOUR CAR SACRAMENTO ($118.20) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA ($111.21) SELL ANNUITY PAYMENT ($107.46) DONATE YOUR CAR FOR KIDS ($106.01) ASBESTOS LAWYERS ($105.84) CAR INSURANCE QUOTES COLORADO ($100.93) STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ($100.8) ANNUITY SETTLEMENT ($100.72) NUNAVUT CULTURE ($99.52) DAYTON FREIGHT LINES ($99.39) HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES ($98.59) DONATE A CAR IN MARYLAND ($98.51) MOTOR REPLACEMENTS ($98.43) CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING ($98.39) DONATING A CAR IN MARYLAND ($98.20) DONATE CARS ILLINOIS ($98.13) CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA ($98.07) BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA ($97.93) CAR INSURANCE QUOTES UTAH ($97.92) LIFE INSURANCE CO LINCOLN ($97.07) HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ($95.74) ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ($95.73) ONLINE COLLEDGES ($95.65) PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ($95.13) ONLINECLASSES ($95.06) WORLD TRADE CENTER FOOTAGE ($95.02) MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS ($94.90) PSYCHIC FOR FREE ($94.61) DONATE OLD CARS TO CHARITY ($94.55) LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS ($94.49) DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS ($94.33) CAR INSURANCE QUOTES MN ($94.29) DONATE YOUR CAR FOR MONEY ($94.01) CHEAP AUTO INSURANCE IN VA ($93.84) MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE ($93.51) HOME PHONE INTERNET BUNDLE ($93.32) DONATING USED CARS TO CHARITY ($93.17) PHD IN COUNSELING EDUCATION ($92.99) NEUSON ($92.89) CAR INSURANCE QUOTES PA ($92.88) ROYALTY FREE IMAGES STOCK ($92.76) CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA ($92.72) EMAIL BULK SERVICE ($92.55) WEBEX COSTS ($92.38) CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES ($92.23) CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA ($92.03) REGISTER FREE DOMAINS ($92.03) BETTER CONFERENCING CALLS ($91.44) FUTURISTIC ARCHITECTURE ($91.44) MORTGAGE ADVISER ($91.29) CAR DONATE ($88.26) VIRTUAL DATA ROOMS ($83.18) AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY ($76.57) AUTO ACCIDENT ATTORNEY ($75.64) CAR ACCIDENT LAWYERS ($75.17) 2. Attorney 3. Donation 4. Insurance 5. Degree 6. Claim 7. Hosting 8. Trading 9. Class 10. Recovery 11. Rehab 12. Software 13. credit 14. Conference 15. Treatment 16. Transfer (In terms of money) 17. Debt 18. Finance 19. Mortgage 20. Loan 1. Insurance $54.91 2. Mortgage $48.55 3. Attorney $47.07 4. Claim $45.51 5. Loans $44.28 6. Donate $43.02 7. Recovery $42.35 8. Lawyer $41.51 9. Treatment $37.18 10. Trading $33.19 DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO 0) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA CAR INSURANCE QUOTES UTAH LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONSMESOTHELIOMA LAW FIRM DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALL FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS Structured settlements Mesothelioma Acne Life Insurance Asbestos Bextra Bankruptcy Car Insurance Dental Plan Private Jet Debt Consolidatio Credit Card Canadian Pharmac Online Tradin Equity Line Credit Loans Mortgages Pay Day Loans Cash Advance Equity Loans Reduce Debt Refinance Jet Charter Rehab Wrongful death Legal Advice Taxes Investing Bonds Vioxx IRA Rollover Refinance Quotes Adult Education Distance Learning Alcohol Treatment Depression Extra Money Cell Phone Plans Calling Cards VOIP Weight Loss Homeowner;s Insurance Rewards Cards Spam Filter Lasik Facelift Teeth Whitening Annuity Anti Virus Protection Adult Diaper Free Credit Report Credit Score Satellite Anti Spam Software Dedicated Hosting Domain Name Need Money Bachelor Degree Master Degree Doctorate Degree Work at Home Quick Book Spyware Eloan Malpractice Lawyer Lenox China Cancer Payperclick Personal Injury Attorney Lexington Law Video Conferencing Transfer Money Windstar Cruise Casinos Online Laptop Computer Online Banking Borrow Money Low Interest Credit Cards Personal Domain Name Cellular Phone Rental Internet Broker Term Life Cheap Hosting University Degrees Online Online Marketing Consolidate Business Credit Web Host Web Designing Death Insurance Yellow Page Advertising Travel Insurance Register Domain Credit Counseling Email Hosting Trans Union Consumer Credit Blue Cross Helpdesk Software cloud computing technology call center technology information technology degrees technology credit union information technology degree information technology schools virtualization technology cloud technology information technology education information technology consulting information technology colleges cloud technology companies information technology training visible technologies technology insurance information technology courses information technology security technology degrees virtual technology information technology management Hiru News Official Web Site Hiru Gossip, Gossip | Designed for

මහ බැංකුව නිසා ‘පැණි වරකා ගහටත්’ හෙණ ගහයි

මහ බැංකුව නිසා ‘පැණි වරකා ගහටත්’ හෙණ ගහයි

කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතාගේ ක්‍රියාකාරිත්වය සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුළින් දැඩි විවේචනයට ලක්වෙමින් පවතිනවා.ඒ, මහ බැංකු අධිපතිවරයාගේ පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවලට එක්කර ඇති ප්‍රකාශ සම්බන්ධවයි.තවත් සිවිල් ක්‍රියාකාරකයෙකු වන තුෂාර වන්නිආරච්චි මහතා සිය ෆේස්බුක් ගිණුමට අදහස් එක්කරමින් සඳහන් කර ඇත්තේ මේ මොහොතේ ඇති සිවිල් බලය ඉතාම වේගයෙන් පටු වාසි වලට ඔහු පාවා දෙන බවයි.විදේශ ආයෝජකයන්ට ඉඩම් බදු දීම සහ සාම්පුර් ගල් අඟුරු බලාගාරය නවතාලීම ඔවුන්ගේ ඉදිරි අරමුණ බවයි තුෂාර වන්නිආරච්චි මහතා සඳහන් කර ඇත්තේ.
Comment
මෙම පුවත තවත් කෙනෙක්ට බලන්න Share කරන්න

Law Donate car for tax credit ,Donate cars in ma ,Donate your car Sacramento ,How to donate a car in California ,Donate your car for kids ,Car insurance quotes Colorado ,Nunavut culture ,Dayton freight lines ,Hard drive data recovery services ,Donate a car in Maryland ,Motor replacements ,Cheap domain registration hosting ,Donating a car in Maryland ,Donate cars Illinois ,Criminal defense attorneys Florida ,Best criminal lawyer in Arizona ,Car insurance quotes Utah ,Life insurance co Lincoln ,Holland Michigan College ,Online motor insurance quotes ,Online colledges ,Paperport promotional code ,Online classes ,World trade center footage ,Massage school Dallas Texas ,Psychic for free ,Donate old cars to charity ,Low credit line credit cards ,Dallas mesothelioma attorneys ,Car insurance quotes MN ,Donate your car for money ,Cheap auto insurance in VA ,Met auto ,Forensics online course ,Home phone internet bundle ,Donating used cars to charity ,PhD in counseling education ,Neuson ,Car insurance quotes pa ,Royalty free images stock ,Car insurance in South Dakota ,Email bulk service ,WebEx costs Cheap car insurance for ladies Cheap car insurance in Virginia Register free domains Better conferencing calls Futuristic architecture Mortgage adviser Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Claim Mesothelioma Law Firm Sell Annuity Payment Asbestos Lawyers Structured Annuity Settlement Annuity Settlements Car Donate Virtual Data Rooms Automobile Accident Attorney Auto Accident Attorney Car Accident Lawyer Data Recovery Raid Motor Insurance Quotes Personal Injury Lawyer Car Insurance Quotes Asbestos Lung Cancer Injury Lawyers Personal Injury Law Firm Online Criminal Justice Degree Car Insurance Companie Business Voip Solutions University of Phoenix Arizona.About DeVry University.King’s University London.Eastern Michigan University.University of Phoenix Arizona. Online Most American Worldwide Faculty in 2015.Workplace wearables: Your boss is aware of once you have had an honest night's sleep.The University of Chicago MESOTHELIOMA LAW FIRM ($ 179.01) Donate CAR TO CHARITY CALIFORNIA ($130.25) DONATE CAR FOR TAX CREDIT ($126.65) DONATE CARS IN MA ($125.58) DONATE YOUR CAR SACRAMENTO ($118.20) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA ($111.21) SELL ANNUITY PAYMENT ($107.46) DONATE YOUR CAR FOR KIDS ($106.01) ASBESTOS LAWYERS ($105.84) CAR INSURANCE QUOTES COLORADO ($100.93) STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ($100.8) ANNUITY SETTLEMENT ($100.72) NUNAVUT CULTURE ($99.52) DAYTON FREIGHT LINES ($99.39) HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES ($98.59) DONATE A CAR IN MARYLAND ($98.51) MOTOR REPLACEMENTS ($98.43) CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING ($98.39) DONATING A CAR IN MARYLAND ($98.20) DONATE CARS ILLINOIS ($98.13) CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA ($98.07) BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA ($97.93) CAR INSURANCE QUOTES UTAH ($97.92) LIFE INSURANCE CO LINCOLN ($97.07) HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ($95.74) ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ($95.73) ONLINE COLLEDGES ($95.65) PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ($95.13) ONLINECLASSES ($95.06) WORLD TRADE CENTER FOOTAGE ($95.02) MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS ($94.90) PSYCHIC FOR FREE ($94.61) DONATE OLD CARS TO CHARITY ($94.55) LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS ($94.49) DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS ($94.33) CAR INSURANCE QUOTES MN ($94.29) DONATE YOUR CAR FOR MONEY ($94.01) CHEAP AUTO INSURANCE IN VA ($93.84) MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE ($93.51) HOME PHONE INTERNET BUNDLE ($93.32) DONATING USED CARS TO CHARITY ($93.17) PHD IN COUNSELING EDUCATION ($92.99) NEUSON ($92.89) CAR INSURANCE QUOTES PA ($92.88) ROYALTY FREE IMAGES STOCK ($92.76) CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA ($92.72) EMAIL BULK SERVICE ($92.55) WEBEX COSTS ($92.38) CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES ($92.23) CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA ($92.03) REGISTER FREE DOMAINS ($92.03) BETTER CONFERENCING CALLS ($91.44) FUTURISTIC ARCHITECTURE ($91.44) MORTGAGE ADVISER ($91.29) CAR DONATE ($88.26) VIRTUAL DATA ROOMS ($83.18) AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY ($76.57) AUTO ACCIDENT ATTORNEY ($75.64) CAR ACCIDENT LAWYERS ($75.17) 2. Attorney 3. Donation 4. Insurance 5. Degree 6. Claim 7. Hosting 8. Trading 9. Class 10. Recovery 11. Rehab 12. Software 13. credit 14. Conference 15. Treatment 16. Transfer (In terms of money) 17. Debt 18. Finance 19. Mortgage 20. Loan 1. Insurance $54.91 2. Mortgage $48.55 3. Attorney $47.07 4. Claim $45.51 5. Loans $44.28 6. Donate $43.02 7. Recovery $42.35 8. Lawyer $41.51 9. Treatment $37.18 10. Trading $33.19 DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO 0) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA CAR INSURANCE QUOTES UTAH LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONSMESOTHELIOMA LAW FIRM DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALL FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS Structured settlements Mesothelioma Acne Life Insurance Asbestos Bextra Bankruptcy Car Insurance Dental Plan Private Jet Debt Consolidatio Credit Card Canadian Pharmac Online Tradin Equity Line Credit Loans Mortgages Pay Day Loans Cash Advance Equity Loans Reduce Debt Refinance Jet Charter Rehab Wrongful death Legal Advice Taxes Investing Bonds Vioxx IRA Rollover Refinance Quotes Adult Education Distance Learning Alcohol Treatment Depression Extra Money Cell Phone Plans Calling Cards VOIP Weight Loss Homeowner;s Insurance Rewards Cards Spam Filter Lasik Facelift Teeth Whitening Annuity Anti Virus Protection Adult Diaper Free Credit Report Credit Score Satellite Anti Spam Software Dedicated Hosting Domain Name Need Money Bachelor Degree Master Degree Doctorate Degree Work at Home Quick Book Spyware Eloan Malpractice Lawyer Lenox China Cancer Payperclick Personal Injury Attorney Lexington Law Video Conferencing Transfer Money Windstar Cruise Casinos Online Laptop Computer Online Banking Borrow Money Low Interest Credit Cards Personal Domain Name Cellular Phone Rental Internet Broker Term Life Cheap Hosting University Degrees Online Online Marketing Consolidate Business Credit Web Host Web Designing Death Insurance Yellow Page Advertising Travel Insurance Register Domain Credit Counseling Email Hosting Trans Union Consumer Credit Blue Cross Helpdesk Software cloud computing technology call center technology information technology degrees technology credit union information technology degree information technology schools virtualization technology cloud technology information technology education information technology consulting information technology colleges cloud technology companies information technology training visible technologies technology insurance information technology courses information technology security technology degrees virtual technology information technology management Hiru News Official Web Site Hiru Gossip, Gossip | Designed for

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ගේ බෑණාගෙන් ගුවන් සමාගමක් (බැංකු වනිචාවේ මුදල්ද මේ ?

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ගේ බෑණාගෙන් ගුවන් සමාගමක්

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ගේ බෑණාගෙන් ගුවන් සමාගමක්
මහ බැංකු අධිපතිව සිට සේවයෙන් ඉවත්වන අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් පිළිබද කෝප් කමිටුව විසින් සිදුකරනු ලැබූ විමර්ශන කටයුතු මේ වනවිට කතානායකවරයා වෙත පත්කොට එය පරිශීලනය කරමින් පවතින තත්වයක් යටතේ ඔහු විසින් සිදුකරගෙන ගෙන යාමට නියමිත තවත් ගණුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු හෙලිවී ඇත.

කෙසේ වුවත් අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගේ බෑණා විසින් මහ බැංකුවෙන් ගත් මුදල් භාවිතා කොට එක්තරා එයාර් බස් සමාගමක් සමග එක්ව ගුවන් ගමන් සාමාගමක් ආරම්භ කිරීමට යන බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග තහවුරු කොට සිටී.

අදාළ ගුවන් ගමන් සමාගමේ දේශීය නියෝජිතයින් ඉවත් කොට තනිවම එම ගුවන් සමාගම ලියාපදිංචි කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර එහි සමාගම් නාමය ලෙස සදහන් වන්නේ ෆර්ෆෙච්චුවල් ඇවියේෂන් (Perfectual aviation) නම් වන අතර ඒ සදහා මේ වනවිටත් සැහැල්ලු ගුවන් යානාවක් මිලදී ගැනීමට පියවර ගෙන ඇති බවද වාර්තාවේ.
අදාළ ගුවන් සමාගම හා හෙලිකොප්ටර් යානාවක් මිලදී ගැනීම සදහා අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ගේ බෑණනුවන් වන ඇලෝෂියස් විසින් මහ බැංකුවෙන් මුදාගත් මුදල් උපයෝගී කොටගෙන ඇති අතර ඒ සදහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 04ක මුදලක් යොදවා ඇති බවද වාර්තාවේ.
බැදුම්කර ගණුදෙනුවේ දූෂණ ප්‍රමාණය නිකුත් වීමටත් පෙර අර්ජුන්ගේ බෑණනුවන් විසින් මෙවැනි මිලදී ගැනීම් සිදු කිරීම මහ බැංකුව වැටී ඇති තත්වය සුපැහැදිලි වන කරුණක්ද වේ.

Comment
මෙම පුවත තවත් කෙනෙක්ට බලන්න Share කරන්න

Law Donate car for tax credit ,Donate cars in ma ,Donate your car Sacramento ,How to donate a car in California ,Donate your car for kids ,Car insurance quotes Colorado ,Nunavut culture ,Dayton freight lines ,Hard drive data recovery services ,Donate a car in Maryland ,Motor replacements ,Cheap domain registration hosting ,Donating a car in Maryland ,Donate cars Illinois ,Criminal defense attorneys Florida ,Best criminal lawyer in Arizona ,Car insurance quotes Utah ,Life insurance co Lincoln ,Holland Michigan College ,Online motor insurance quotes ,Online colledges ,Paperport promotional code ,Online classes ,World trade center footage ,Massage school Dallas Texas ,Psychic for free ,Donate old cars to charity ,Low credit line credit cards ,Dallas mesothelioma attorneys ,Car insurance quotes MN ,Donate your car for money ,Cheap auto insurance in VA ,Met auto ,Forensics online course ,Home phone internet bundle ,Donating used cars to charity ,PhD in counseling education ,Neuson ,Car insurance quotes pa ,Royalty free images stock ,Car insurance in South Dakota ,Email bulk service ,WebEx costs Cheap car insurance for ladies Cheap car insurance in Virginia Register free domains Better conferencing calls Futuristic architecture Mortgage adviser Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Claim Mesothelioma Law Firm Sell Annuity Payment Asbestos Lawyers Structured Annuity Settlement Annuity Settlements Car Donate Virtual Data Rooms Automobile Accident Attorney Auto Accident Attorney Car Accident Lawyer Data Recovery Raid Motor Insurance Quotes Personal Injury Lawyer Car Insurance Quotes Asbestos Lung Cancer Injury Lawyers Personal Injury Law Firm Online Criminal Justice Degree Car Insurance Companie Business Voip Solutions University of Phoenix Arizona.About DeVry University.King’s University London.Eastern Michigan University.University of Phoenix Arizona. Online Most American Worldwide Faculty in 2015.Workplace wearables: Your boss is aware of once you have had an honest night's sleep.The University of Chicago MESOTHELIOMA LAW FIRM ($ 179.01) Donate CAR TO CHARITY CALIFORNIA ($130.25) DONATE CAR FOR TAX CREDIT ($126.65) DONATE CARS IN MA ($125.58) DONATE YOUR CAR SACRAMENTO ($118.20) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA ($111.21) SELL ANNUITY PAYMENT ($107.46) DONATE YOUR CAR FOR KIDS ($106.01) ASBESTOS LAWYERS ($105.84) CAR INSURANCE QUOTES COLORADO ($100.93) STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ($100.8) ANNUITY SETTLEMENT ($100.72) NUNAVUT CULTURE ($99.52) DAYTON FREIGHT LINES ($99.39) HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES ($98.59) DONATE A CAR IN MARYLAND ($98.51) MOTOR REPLACEMENTS ($98.43) CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING ($98.39) DONATING A CAR IN MARYLAND ($98.20) DONATE CARS ILLINOIS ($98.13) CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA ($98.07) BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA ($97.93) CAR INSURANCE QUOTES UTAH ($97.92) LIFE INSURANCE CO LINCOLN ($97.07) HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ($95.74) ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ($95.73) ONLINE COLLEDGES ($95.65) PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ($95.13) ONLINECLASSES ($95.06) WORLD TRADE CENTER FOOTAGE ($95.02) MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS ($94.90) PSYCHIC FOR FREE ($94.61) DONATE OLD CARS TO CHARITY ($94.55) LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS ($94.49) DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS ($94.33) CAR INSURANCE QUOTES MN ($94.29) DONATE YOUR CAR FOR MONEY ($94.01) CHEAP AUTO INSURANCE IN VA ($93.84) MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE ($93.51) HOME PHONE INTERNET BUNDLE ($93.32) DONATING USED CARS TO CHARITY ($93.17) PHD IN COUNSELING EDUCATION ($92.99) NEUSON ($92.89) CAR INSURANCE QUOTES PA ($92.88) ROYALTY FREE IMAGES STOCK ($92.76) CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA ($92.72) EMAIL BULK SERVICE ($92.55) WEBEX COSTS ($92.38) CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES ($92.23) CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA ($92.03) REGISTER FREE DOMAINS ($92.03) BETTER CONFERENCING CALLS ($91.44) FUTURISTIC ARCHITECTURE ($91.44) MORTGAGE ADVISER ($91.29) CAR DONATE ($88.26) VIRTUAL DATA ROOMS ($83.18) AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY ($76.57) AUTO ACCIDENT ATTORNEY ($75.64) CAR ACCIDENT LAWYERS ($75.17) 2. Attorney 3. Donation 4. Insurance 5. Degree 6. Claim 7. Hosting 8. Trading 9. Class 10. Recovery 11. Rehab 12. Software 13. credit 14. Conference 15. Treatment 16. Transfer (In terms of money) 17. Debt 18. Finance 19. Mortgage 20. Loan 1. Insurance $54.91 2. Mortgage $48.55 3. Attorney $47.07 4. Claim $45.51 5. Loans $44.28 6. Donate $43.02 7. Recovery $42.35 8. Lawyer $41.51 9. Treatment $37.18 10. Trading $33.19 DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO 0) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA CAR INSURANCE QUOTES UTAH LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONSMESOTHELIOMA LAW FIRM DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALL FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS Structured settlements Mesothelioma Acne Life Insurance Asbestos Bextra Bankruptcy Car Insurance Dental Plan Private Jet Debt Consolidatio Credit Card Canadian Pharmac Online Tradin Equity Line Credit Loans Mortgages Pay Day Loans Cash Advance Equity Loans Reduce Debt Refinance Jet Charter Rehab Wrongful death Legal Advice Taxes Investing Bonds Vioxx IRA Rollover Refinance Quotes Adult Education Distance Learning Alcohol Treatment Depression Extra Money Cell Phone Plans Calling Cards VOIP Weight Loss Homeowner;s Insurance Rewards Cards Spam Filter Lasik Facelift Teeth Whitening Annuity Anti Virus Protection Adult Diaper Free Credit Report Credit Score Satellite Anti Spam Software Dedicated Hosting Domain Name Need Money Bachelor Degree Master Degree Doctorate Degree Work at Home Quick Book Spyware Eloan Malpractice Lawyer Lenox China Cancer Payperclick Personal Injury Attorney Lexington Law Video Conferencing Transfer Money Windstar Cruise Casinos Online Laptop Computer Online Banking Borrow Money Low Interest Credit Cards Personal Domain Name Cellular Phone Rental Internet Broker Term Life Cheap Hosting University Degrees Online Online Marketing Consolidate Business Credit Web Host Web Designing Death Insurance Yellow Page Advertising Travel Insurance Register Domain Credit Counseling Email Hosting Trans Union Consumer Credit Blue Cross Helpdesk Software cloud computing technology call center technology information technology degrees technology credit union information technology degree information technology schools virtualization technology cloud technology information technology education information technology consulting information technology colleges cloud technology companies information technology training visible technologies technology insurance information technology courses information technology security technology degrees virtual technology information technology management Hiru News Official Web Site Hiru Gossip, Gossip | Designed for

අගමැතිගේ කඩා පැනීමෙන් නව මහ බැංකු අධිපතිගේ ලියුම සාක්කුවේ දමාගෙන ජනපති ආපසු යන්න යයි.

අගමැතිගේ කඩා පැනීමෙන් නව මහ බැංකු අධිපතිගේ ලියුම සාක්කුවේ දමාගෙන ජනපති ආපසු යන්න යයි.
තවත් පැය කිහිපයකින් අලූත් මහ බැංකු අධිපතිවරයෙක් පත් කරන්නේ යයි ඊයේ දින පෙරවරුවේදී ගිරාඳුරුකොට්ටේදී පැවති උත්සවයකදී ප‍්‍රකාශ කර කොළඹ පැමිණියද මෙතෙක් මහ බැංකු අධිවරයෙක් පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කර නැත්තේ අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහගේ මැදිහත්වීම නිසා බව වාර්තා වෙයි.

නව මහ බැංකු අධිපතිවරයෙක් පත් කරන බවට වූ ජනාධිපතිවරයාගේ ප‍්‍රකාශය ප‍්‍රවෘත්ති කෙටි පණිවුඩ සේවාවක් මගින් හිටපු ඇමතිනී රෝසි සේනානායක අතට ලැබෙද්දී ඇය සිට ඇත්තේ අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ, අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ඇතුළු කිහිප දෙනෙකු එක්ව අරලියගහ මන්දිරයේ පවත්වන ලද සාකච්චාවකයි.

රෝසි සේනානායක මහත්මිය මෙම පණිවඩුය මහ බැංකු අධිපතිටත් ඔහු අගමැතිටත් පෙන්වීමත් සමඟ ඔවුන් යෙදී සිටි සාකච්චාව වහා නවතා දමා මේ සම්බන්ධයෙන් හදිසි සාකච්චාවක් තවත් පිරිසක් සමඟ ආරම්භ කර ඇත.

එම සාකච්චාව පැවතෙද්දී දරනගන්නට ලැබුනේ ජනාධිපතිවරයා කොලඹ පැමිණ නව මහ බැංකු අධිපතිවරයෙක් පත් කිරීම සඳහා මහ බැංකුවට යමින් සිටින බවයි. වහාම සියළු සාකච්චා නවතා දමා අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ද සමඟ මහ බැංකුව වෙත ගොස් ඇත්තේ ඒ නිසාය.

මේ හේතුව නිසා නව මහ බැංකු අධිපති ලෙස නියෝජ්‍ය මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහගේ පත්වීම් ලිපියද රැගෙන එහි ගිය ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පත්වීම නොකොට හදිසි සාකච්චාවක් පමණක් පවත්වා ආපසු පැමිණ තිබේ.Comment
මෙම පුවත තවත් කෙනෙක්ට බලන්න Share කරන්න

Law Donate car for tax credit ,Donate cars in ma ,Donate your car Sacramento ,How to donate a car in California ,Donate your car for kids ,Car insurance quotes Colorado ,Nunavut culture ,Dayton freight lines ,Hard drive data recovery services ,Donate a car in Maryland ,Motor replacements ,Cheap domain registration hosting ,Donating a car in Maryland ,Donate cars Illinois ,Criminal defense attorneys Florida ,Best criminal lawyer in Arizona ,Car insurance quotes Utah ,Life insurance co Lincoln ,Holland Michigan College ,Online motor insurance quotes ,Online colledges ,Paperport promotional code ,Online classes ,World trade center footage ,Massage school Dallas Texas ,Psychic for free ,Donate old cars to charity ,Low credit line credit cards ,Dallas mesothelioma attorneys ,Car insurance quotes MN ,Donate your car for money ,Cheap auto insurance in VA ,Met auto ,Forensics online course ,Home phone internet bundle ,Donating used cars to charity ,PhD in counseling education ,Neuson ,Car insurance quotes pa ,Royalty free images stock ,Car insurance in South Dakota ,Email bulk service ,WebEx costs Cheap car insurance for ladies Cheap car insurance in Virginia Register free domains Better conferencing calls Futuristic architecture Mortgage adviser Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Claim Mesothelioma Law Firm Sell Annuity Payment Asbestos Lawyers Structured Annuity Settlement Annuity Settlements Car Donate Virtual Data Rooms Automobile Accident Attorney Auto Accident Attorney Car Accident Lawyer Data Recovery Raid Motor Insurance Quotes Personal Injury Lawyer Car Insurance Quotes Asbestos Lung Cancer Injury Lawyers Personal Injury Law Firm Online Criminal Justice Degree Car Insurance Companie Business Voip Solutions University of Phoenix Arizona.About DeVry University.King’s University London.Eastern Michigan University.University of Phoenix Arizona. Online Most American Worldwide Faculty in 2015.Workplace wearables: Your boss is aware of once you have had an honest night's sleep.The University of Chicago MESOTHELIOMA LAW FIRM ($ 179.01) Donate CAR TO CHARITY CALIFORNIA ($130.25) DONATE CAR FOR TAX CREDIT ($126.65) DONATE CARS IN MA ($125.58) DONATE YOUR CAR SACRAMENTO ($118.20) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA ($111.21) SELL ANNUITY PAYMENT ($107.46) DONATE YOUR CAR FOR KIDS ($106.01) ASBESTOS LAWYERS ($105.84) CAR INSURANCE QUOTES COLORADO ($100.93) STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ($100.8) ANNUITY SETTLEMENT ($100.72) NUNAVUT CULTURE ($99.52) DAYTON FREIGHT LINES ($99.39) HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES ($98.59) DONATE A CAR IN MARYLAND ($98.51) MOTOR REPLACEMENTS ($98.43) CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING ($98.39) DONATING A CAR IN MARYLAND ($98.20) DONATE CARS ILLINOIS ($98.13) CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA ($98.07) BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA ($97.93) CAR INSURANCE QUOTES UTAH ($97.92) LIFE INSURANCE CO LINCOLN ($97.07) HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ($95.74) ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ($95.73) ONLINE COLLEDGES ($95.65) PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ($95.13) ONLINECLASSES ($95.06) WORLD TRADE CENTER FOOTAGE ($95.02) MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS ($94.90) PSYCHIC FOR FREE ($94.61) DONATE OLD CARS TO CHARITY ($94.55) LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS ($94.49) DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS ($94.33) CAR INSURANCE QUOTES MN ($94.29) DONATE YOUR CAR FOR MONEY ($94.01) CHEAP AUTO INSURANCE IN VA ($93.84) MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE ($93.51) HOME PHONE INTERNET BUNDLE ($93.32) DONATING USED CARS TO CHARITY ($93.17) PHD IN COUNSELING EDUCATION ($92.99) NEUSON ($92.89) CAR INSURANCE QUOTES PA ($92.88) ROYALTY FREE IMAGES STOCK ($92.76) CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA ($92.72) EMAIL BULK SERVICE ($92.55) WEBEX COSTS ($92.38) CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES ($92.23) CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA ($92.03) REGISTER FREE DOMAINS ($92.03) BETTER CONFERENCING CALLS ($91.44) FUTURISTIC ARCHITECTURE ($91.44) MORTGAGE ADVISER ($91.29) CAR DONATE ($88.26) VIRTUAL DATA ROOMS ($83.18) AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY ($76.57) AUTO ACCIDENT ATTORNEY ($75.64) CAR ACCIDENT LAWYERS ($75.17) 2. Attorney 3. Donation 4. Insurance 5. Degree 6. Claim 7. Hosting 8. Trading 9. Class 10. Recovery 11. Rehab 12. Software 13. credit 14. Conference 15. Treatment 16. Transfer (In terms of money) 17. Debt 18. Finance 19. Mortgage 20. Loan 1. Insurance $54.91 2. Mortgage $48.55 3. Attorney $47.07 4. Claim $45.51 5. Loans $44.28 6. Donate $43.02 7. Recovery $42.35 8. Lawyer $41.51 9. Treatment $37.18 10. Trading $33.19 DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO 0) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA CAR INSURANCE QUOTES UTAH LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONSMESOTHELIOMA LAW FIRM DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALL FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS Structured settlements Mesothelioma Acne Life Insurance Asbestos Bextra Bankruptcy Car Insurance Dental Plan Private Jet Debt Consolidatio Credit Card Canadian Pharmac Online Tradin Equity Line Credit Loans Mortgages Pay Day Loans Cash Advance Equity Loans Reduce Debt Refinance Jet Charter Rehab Wrongful death Legal Advice Taxes Investing Bonds Vioxx IRA Rollover Refinance Quotes Adult Education Distance Learning Alcohol Treatment Depression Extra Money Cell Phone Plans Calling Cards VOIP Weight Loss Homeowner;s Insurance Rewards Cards Spam Filter Lasik Facelift Teeth Whitening Annuity Anti Virus Protection Adult Diaper Free Credit Report Credit Score Satellite Anti Spam Software Dedicated Hosting Domain Name Need Money Bachelor Degree Master Degree Doctorate Degree Work at Home Quick Book Spyware Eloan Malpractice Lawyer Lenox China Cancer Payperclick Personal Injury Attorney Lexington Law Video Conferencing Transfer Money Windstar Cruise Casinos Online Laptop Computer Online Banking Borrow Money Low Interest Credit Cards Personal Domain Name Cellular Phone Rental Internet Broker Term Life Cheap Hosting University Degrees Online Online Marketing Consolidate Business Credit Web Host Web Designing Death Insurance Yellow Page Advertising Travel Insurance Register Domain Credit Counseling Email Hosting Trans Union Consumer Credit Blue Cross Helpdesk Software cloud computing technology call center technology information technology degrees technology credit union information technology degree information technology schools virtualization technology cloud technology information technology education information technology consulting information technology colleges cloud technology companies information technology training visible technologies technology insurance information technology courses information technology security technology degrees virtual technology information technology management Hiru News Official Web Site Hiru Gossip, Gossip | Designed for

සල්ලි නෑ… ලංකාවේ ඒඩ්ස්‌ වැඩසටහන් කාර්යාලය වසා දමයි…රටටම ඒඩ්ස් මරුවා ගෙන් තර්ජන…

සල්ලි නෑ… ලංකාවේ ඒඩ්ස්‌ වැඩසටහන් කාර්යාලය වසා දමයි…
රටටම ඒඩ්ස් මරුවා ගෙන් තර්ජන…ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින එක්‌සත් ජාතීන්ගේ ඒඩ්ස්‌ වැඩසටහන් කාර්යාලය (යූඑන්ඒඩ්ස්‌) අද (30 දා) සිට වසා දැමීමට ස්‌විස්‌ටර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවර පිහිටි එම වැඩසටහනෙහි මූලස්‌ථාන කාර්යාලය තීරණය කර තිබේ.
මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ එක්‌සත් ජාතීන්ගේ ඒඩ්ස්‌ වැඩසටහන් කාර්යාලය හරහා මෙරට ක්‍රියාත්මක වූ ජාතික එච්අයිවී ඒඩ්ස්‌ වැඩපිළිවෙළට අදාළ මෙරටින් ඒඩ්ස්‌ රෝගය තුරන් කිරීමේ නිවාරණ හා ප්‍රචාරණ වැඩසටහන් අදින් පසු ක්‍රියාත්මක නොවන බව එම වැඩසටහන් කාර්යාලයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත වෛද්‍ය දයානාත් රණතුංග මහතා පවසයි.
මෙරට එක්‌සත් ජාතීන්ගේ ඒඩ්ස්‌ වැඩසටහන් කාර්යාලය වසා දැමීමත් සමඟම ඒ හරහා ක්‍රියාත්මක වූ ඒඩ්ස්‌ නිවාරණ/ප්‍රචාරණ වැඩසටහන් එක්‌සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සෙසු කොටස්‌කාර සංවිධානයන් හරහා ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතය.
මෙරට එක්‌සත් ජාතීන්ගේ ඒඩ්ස්‌ වැඩසටහන් කාර්යාලයට මූලස්‌ථාන කාර්යාලයෙන් එච්.අයි.වී/ඒඩ්ස්‌ නිවාරණ කටයුතු වෙනුවෙන් ලැබුණු අරමුදල් ප්‍රමාණවත් නොවීම මත හටගත් අර්බුදකාරී තත්ත්වය එම වැඩසටහනෙහි මෙරට කාර්යාලය වසා දැමීමට හේතුවී ඇතැයි වාර්තා වේ.
Comment
මෙම පුවත තවත් කෙනෙක්ට බලන්න Share කරන්න

Law Donate car for tax credit ,Donate cars in ma ,Donate your car Sacramento ,How to donate a car in California ,Donate your car for kids ,Car insurance quotes Colorado ,Nunavut culture ,Dayton freight lines ,Hard drive data recovery services ,Donate a car in Maryland ,Motor replacements ,Cheap domain registration hosting ,Donating a car in Maryland ,Donate cars Illinois ,Criminal defense attorneys Florida ,Best criminal lawyer in Arizona ,Car insurance quotes Utah ,Life insurance co Lincoln ,Holland Michigan College ,Online motor insurance quotes ,Online colledges ,Paperport promotional code ,Online classes ,World trade center footage ,Massage school Dallas Texas ,Psychic for free ,Donate old cars to charity ,Low credit line credit cards ,Dallas mesothelioma attorneys ,Car insurance quotes MN ,Donate your car for money ,Cheap auto insurance in VA ,Met auto ,Forensics online course ,Home phone internet bundle ,Donating used cars to charity ,PhD in counseling education ,Neuson ,Car insurance quotes pa ,Royalty free images stock ,Car insurance in South Dakota ,Email bulk service ,WebEx costs Cheap car insurance for ladies Cheap car insurance in Virginia Register free domains Better conferencing calls Futuristic architecture Mortgage adviser Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Claim Mesothelioma Law Firm Sell Annuity Payment Asbestos Lawyers Structured Annuity Settlement Annuity Settlements Car Donate Virtual Data Rooms Automobile Accident Attorney Auto Accident Attorney Car Accident Lawyer Data Recovery Raid Motor Insurance Quotes Personal Injury Lawyer Car Insurance Quotes Asbestos Lung Cancer Injury Lawyers Personal Injury Law Firm Online Criminal Justice Degree Car Insurance Companie Business Voip Solutions University of Phoenix Arizona.About DeVry University.King’s University London.Eastern Michigan University.University of Phoenix Arizona. Online Most American Worldwide Faculty in 2015.Workplace wearables: Your boss is aware of once you have had an honest night's sleep.The University of Chicago MESOTHELIOMA LAW FIRM ($ 179.01) Donate CAR TO CHARITY CALIFORNIA ($130.25) DONATE CAR FOR TAX CREDIT ($126.65) DONATE CARS IN MA ($125.58) DONATE YOUR CAR SACRAMENTO ($118.20) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA ($111.21) SELL ANNUITY PAYMENT ($107.46) DONATE YOUR CAR FOR KIDS ($106.01) ASBESTOS LAWYERS ($105.84) CAR INSURANCE QUOTES COLORADO ($100.93) STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ($100.8) ANNUITY SETTLEMENT ($100.72) NUNAVUT CULTURE ($99.52) DAYTON FREIGHT LINES ($99.39) HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES ($98.59) DONATE A CAR IN MARYLAND ($98.51) MOTOR REPLACEMENTS ($98.43) CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING ($98.39) DONATING A CAR IN MARYLAND ($98.20) DONATE CARS ILLINOIS ($98.13) CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA ($98.07) BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA ($97.93) CAR INSURANCE QUOTES UTAH ($97.92) LIFE INSURANCE CO LINCOLN ($97.07) HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ($95.74) ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ($95.73) ONLINE COLLEDGES ($95.65) PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ($95.13) ONLINECLASSES ($95.06) WORLD TRADE CENTER FOOTAGE ($95.02) MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS ($94.90) PSYCHIC FOR FREE ($94.61) DONATE OLD CARS TO CHARITY ($94.55) LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS ($94.49) DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS ($94.33) CAR INSURANCE QUOTES MN ($94.29) DONATE YOUR CAR FOR MONEY ($94.01) CHEAP AUTO INSURANCE IN VA ($93.84) MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE ($93.51) HOME PHONE INTERNET BUNDLE ($93.32) DONATING USED CARS TO CHARITY ($93.17) PHD IN COUNSELING EDUCATION ($92.99) NEUSON ($92.89) CAR INSURANCE QUOTES PA ($92.88) ROYALTY FREE IMAGES STOCK ($92.76) CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA ($92.72) EMAIL BULK SERVICE ($92.55) WEBEX COSTS ($92.38) CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES ($92.23) CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA ($92.03) REGISTER FREE DOMAINS ($92.03) BETTER CONFERENCING CALLS ($91.44) FUTURISTIC ARCHITECTURE ($91.44) MORTGAGE ADVISER ($91.29) CAR DONATE ($88.26) VIRTUAL DATA ROOMS ($83.18) AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY ($76.57) AUTO ACCIDENT ATTORNEY ($75.64) CAR ACCIDENT LAWYERS ($75.17) 2. Attorney 3. Donation 4. Insurance 5. Degree 6. Claim 7. Hosting 8. Trading 9. Class 10. Recovery 11. Rehab 12. Software 13. credit 14. Conference 15. Treatment 16. Transfer (In terms of money) 17. Debt 18. Finance 19. Mortgage 20. Loan 1. Insurance $54.91 2. Mortgage $48.55 3. Attorney $47.07 4. Claim $45.51 5. Loans $44.28 6. Donate $43.02 7. Recovery $42.35 8. Lawyer $41.51 9. Treatment $37.18 10. Trading $33.19 DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO 0) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA CAR INSURANCE QUOTES UTAH LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONSMESOTHELIOMA LAW FIRM DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALL FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS Structured settlements Mesothelioma Acne Life Insurance Asbestos Bextra Bankruptcy Car Insurance Dental Plan Private Jet Debt Consolidatio Credit Card Canadian Pharmac Online Tradin Equity Line Credit Loans Mortgages Pay Day Loans Cash Advance Equity Loans Reduce Debt Refinance Jet Charter Rehab Wrongful death Legal Advice Taxes Investing Bonds Vioxx IRA Rollover Refinance Quotes Adult Education Distance Learning Alcohol Treatment Depression Extra Money Cell Phone Plans Calling Cards VOIP Weight Loss Homeowner;s Insurance Rewards Cards Spam Filter Lasik Facelift Teeth Whitening Annuity Anti Virus Protection Adult Diaper Free Credit Report Credit Score Satellite Anti Spam Software Dedicated Hosting Domain Name Need Money Bachelor Degree Master Degree Doctorate Degree Work at Home Quick Book Spyware Eloan Malpractice Lawyer Lenox China Cancer Payperclick Personal Injury Attorney Lexington Law Video Conferencing Transfer Money Windstar Cruise Casinos Online Laptop Computer Online Banking Borrow Money Low Interest Credit Cards Personal Domain Name Cellular Phone Rental Internet Broker Term Life Cheap Hosting University Degrees Online Online Marketing Consolidate Business Credit Web Host Web Designing Death Insurance Yellow Page Advertising Travel Insurance Register Domain Credit Counseling Email Hosting Trans Union Consumer Credit Blue Cross Helpdesk Software cloud computing technology call center technology information technology degrees technology credit union information technology degree information technology schools virtualization technology cloud technology information technology education information technology consulting information technology colleges cloud technology companies information technology training visible technologies technology insurance information technology courses information technology security technology degrees virtual technology information technology management Hiru News Official Web Site Hiru Gossip, Gossip | Designed for

කිඹුල් කදුඵ එපා කොන්ද පණ තියේනවානම්,ශ‍්‍රීලනිපයට ඇත්තටම ආදරෙයිනම් ආණ්ඩුවේ ඇමති ධූර වලින් ඉවත් වන්න

කිඹුල් කදුඵ එපා කොන්ද පණ තියේනවානම්,ශ‍්‍රීලනිපයට ඇත්තටම ආදරෙයිනම් ආණ්ඩුවේ ඇමති ධූර වලින් ඉවත් වන්නශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයට ඇත්තටම ආදරය කරන්නේ නම් යහ පාලන ආණ්ඩුවේ ඇමති ධූර වලින් ඉවත්ව ආණ්ඩු විරෝධි ජනතා අරගලයට එක් වන්නැයි ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ කැ`දවුම් කරු ගම්පහ දිස්ත5ීක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ප‍්‍රසන්න රණතුංග මහතා ආණ්ඩුවට එක්ව සිටින ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ මැති ඇමතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලයි. යහපාලන ආණ්ඩුවේ ඇමති ධූර දරමින් පක්‍ෂය වෙනුවෙන් කිඹුල් ක`දු`ඵ හෙලීමෙන් පමණක් ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවිය නොහැකි බවද රණතුංග මහතා පෙන්වා දෙයි.

ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ වෙසෙන් ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් අමතමින් රණතුංග මහතා මේ බව අවධාරණය කලේය. සිඞ්නි නුවර ඊයේ (29)පැවති මෙම රැස්වීම වර්තමාන දේශපාලන තත්වය පිළිබ`දව එරට වෙසෙන ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් දැණුවත් කිරීමේ අරමුණින් සංවිධානය කර තිබුණේ ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ වෙසෙන ශ‍්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මහින්ද එකමුතුව නැමති සංවිධානයයි.

මෙහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දැකිවූ ප‍්‍රසන්න රණතුංග මහතා මෙසේද කීවේය.

“ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ අපි මේ වන විට වර්ථමාණ යහපාලන ආණ්ඩුවට එරෙහිව පු`ඵල් ජනතා ව්‍යාපාරයක් ගොඩ න`ගමින් ඉන්නවා. මේ පු`ඵල් ජනතා ව්‍යාපාරය ආණ්ඩු විරෝධී සිය`ඵ ජනතාව ඒකරාශී කිරීමේ පෙරමුණක් අප පොදු සතුරා හ`දුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ පොදු සතුරාට එරෙහි සටනේදී කුමන මතවාද තිබුණත් අප එක්ව සටන් කරන්න සූදානම් මේ පු`ඵල් ජනතා ව්‍යාපාරයට නායකත්වය දෙන්නේ අපේ හිටපු ජනාධිපති මහනිද රාජපක්‍ෂ මහතායි ඔහුගේ නායකතත්වයෙන් අප මේ අරඹන්නේ යහපාලන ආණ්ඩුව ගෙදර යැවීමේ සටනයි. ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ මන්ත5ීවරුන් 51 දෙනාම මේ සටනට දායකත්වය දෙනවා.”

“ආණ්ඩු විරෝදී පු`ඵල් ජනතා ව්‍යාපාරයක් අප ආරම්භ කරන බව දැනගන්නට ලැබුණහම වැඩියෙන්ම කලබල වෙලා තියන්නේ මේ රනිල්ගේ ආණ්ඩුවට මුක්කු ගහලා තියන අපේම අය. ඒ කියන්නේ යහපාලනයේ ඉන්න ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය නියොජනය කරන ඇතැම් මැති ඇමතිවරු. මම දැක්කා ඔවුන් සමහර අය කියලා තියනවා මේ ජනතා ව්‍යාපාරය ක‍්‍රීයාත්මක කරන්නේ යු. එන්. පී. ඞීල් එකකට කියලා. යු. එන්. පී. එකත් එක්ක ඞීල් ගහලා තියන්නේ අපි නෙමෙයි. ඒ ඞීල් එකේ ඉන්නේ අද යහපාලනයේ ඉන්න ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ මැති ඇමතිවරුන්. මම ඒ අයට කියන්න කැමතී ඇත්තටම ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයට ආදරෙයි නම්, ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්‍ෂිකයාට ආදරෙයි නම් ඔය සූප්පු කරන යහ පාලන ඇමති කටු විසි කරලා අපේ ජනතා ව්‍යාපාරයට එකතු වෙන්න. කිඹුල් ක`දු`ඵ හෙල හෙලා ඉ`දලා විතරක් ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ ආණ්ඩු ගොඩනගන්න බෑ. තවදුරටත් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය සම`ග දීග කෑමෙන් පිරිහෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයයි.”

“ඔවුන් න`ගන තවත් චෝදනාවක් තමයි ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ අපි මේ පක්‍ෂය දෙකඩ කරන්න හ`දනවා කියන එක. ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍සය දෙකඩ කරන්නේ ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ අප නොවෙයි. මේ පක්‍ෂය දෙකඩ කලේ අද රනිල් වික‍්‍රමසිංහ ප‍්‍රමුඛ යහ පාලන ආණ්ඩුවට එක්ව සිටින අයයි. මේ සමහර අය පහුගිය මැතිවරණයේදී පාර්ලිමේන්තුවට ගියේ මහින්ද මහතාට පින්සංද්ධ වෙන්නයි. මහින්ද මහත්තයාගේ ෆොටෝ් එක ගහගෙන ඡුන්දේ ඉල්ලපු අය ඡුන්දේ දිනලා නතර උනේ රනිල්ගේ තුරුලේ. යහපාලන ආණ්ඩුවේ ඇමති කටු සූප්පු කරමින් මේ අය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාටත් ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ අපටත් අබූත චෝදනා න`ගනවා ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයට ඞීල් චෝදනා න`ගන්නේ නැවත අපේ පාක්‍ෂිකයන් රවට්ටන්නයි. හැබැයි අපේ පාක්‍ෂිකයෝ රවටන එක ඒඅ යට ඒතරම් ලේසි වෙන්නේ නෑ. ඇත්තටම යු. එන්. පී. එකත් එක්ක ඞී්ල් දන්නේ කවුදැයි. මේ රටේ ජනතාව දැන් හො`දින් දන්නවා.”

“අපේ රටේ රණවිරුවො ලේ හලලා දිවි පුදලා රැකගත්ත මාතෘභූමිය වර්ථමාණ යහ පාලන ආණ්ඩුව යලිත් මහා යුධ නරකදියකට රැගෙන යමින් තිබෙනවා. පෞද්ගලීකරණය නැවත හිස ඔසවලා. රාජ්‍ය ආයතන කුණු කොල්ලයට විකුණන්න ආණ්ඩුව සිය`ඵ පිඹුරුපත් සකසා අවසන්. වැටි බද්ධ නිසා ජනතාව පීඩාවෙන් පීඩාවට පත් වෙලා. ගන්න හුස්ම පොදටත් බදු ගහන තැනට මේ ආණ්ඩුව පත් වෙලා. අපට තියන්නේ එකම විකල්පයයි. අපි ආරම්භ කර තිබෙන්නේ ඒ වෙනුවෙන් වූ සටනයි. ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ පමණක් නෙවෙයි. ලොකයේ සිය`ඵම රටවල වෙසෙන ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් පෙරට ආයුතු කාලයයි. මේ එලඹ තිබෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන්් අප සම`ග එක් වන්නැයි සිය`ඵ දෙනාටම ආරාධනය කරනවා.බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත‍්‍රී මෙරිල් පෙරේරා මහතාද මෙහිදී කථා කලේය.”

ප‍්‍රදීප් අනුර කුමාර.
Comment
මෙම පුවත තවත් කෙනෙක්ට බලන්න Share කරන්න

Law Donate car for tax credit ,Donate cars in ma ,Donate your car Sacramento ,How to donate a car in California ,Donate your car for kids ,Car insurance quotes Colorado ,Nunavut culture ,Dayton freight lines ,Hard drive data recovery services ,Donate a car in Maryland ,Motor replacements ,Cheap domain registration hosting ,Donating a car in Maryland ,Donate cars Illinois ,Criminal defense attorneys Florida ,Best criminal lawyer in Arizona ,Car insurance quotes Utah ,Life insurance co Lincoln ,Holland Michigan College ,Online motor insurance quotes ,Online colledges ,Paperport promotional code ,Online classes ,World trade center footage ,Massage school Dallas Texas ,Psychic for free ,Donate old cars to charity ,Low credit line credit cards ,Dallas mesothelioma attorneys ,Car insurance quotes MN ,Donate your car for money ,Cheap auto insurance in VA ,Met auto ,Forensics online course ,Home phone internet bundle ,Donating used cars to charity ,PhD in counseling education ,Neuson ,Car insurance quotes pa ,Royalty free images stock ,Car insurance in South Dakota ,Email bulk service ,WebEx costs Cheap car insurance for ladies Cheap car insurance in Virginia Register free domains Better conferencing calls Futuristic architecture Mortgage adviser Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Claim Mesothelioma Law Firm Sell Annuity Payment Asbestos Lawyers Structured Annuity Settlement Annuity Settlements Car Donate Virtual Data Rooms Automobile Accident Attorney Auto Accident Attorney Car Accident Lawyer Data Recovery Raid Motor Insurance Quotes Personal Injury Lawyer Car Insurance Quotes Asbestos Lung Cancer Injury Lawyers Personal Injury Law Firm Online Criminal Justice Degree Car Insurance Companie Business Voip Solutions University of Phoenix Arizona.About DeVry University.King’s University London.Eastern Michigan University.University of Phoenix Arizona. Online Most American Worldwide Faculty in 2015.Workplace wearables: Your boss is aware of once you have had an honest night's sleep.The University of Chicago MESOTHELIOMA LAW FIRM ($ 179.01) Donate CAR TO CHARITY CALIFORNIA ($130.25) DONATE CAR FOR TAX CREDIT ($126.65) DONATE CARS IN MA ($125.58) DONATE YOUR CAR SACRAMENTO ($118.20) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA ($111.21) SELL ANNUITY PAYMENT ($107.46) DONATE YOUR CAR FOR KIDS ($106.01) ASBESTOS LAWYERS ($105.84) CAR INSURANCE QUOTES COLORADO ($100.93) STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ($100.8) ANNUITY SETTLEMENT ($100.72) NUNAVUT CULTURE ($99.52) DAYTON FREIGHT LINES ($99.39) HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES ($98.59) DONATE A CAR IN MARYLAND ($98.51) MOTOR REPLACEMENTS ($98.43) CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING ($98.39) DONATING A CAR IN MARYLAND ($98.20) DONATE CARS ILLINOIS ($98.13) CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA ($98.07) BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA ($97.93) CAR INSURANCE QUOTES UTAH ($97.92) LIFE INSURANCE CO LINCOLN ($97.07) HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ($95.74) ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ($95.73) ONLINE COLLEDGES ($95.65) PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ($95.13) ONLINECLASSES ($95.06) WORLD TRADE CENTER FOOTAGE ($95.02) MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS ($94.90) PSYCHIC FOR FREE ($94.61) DONATE OLD CARS TO CHARITY ($94.55) LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS ($94.49) DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS ($94.33) CAR INSURANCE QUOTES MN ($94.29) DONATE YOUR CAR FOR MONEY ($94.01) CHEAP AUTO INSURANCE IN VA ($93.84) MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE ($93.51) HOME PHONE INTERNET BUNDLE ($93.32) DONATING USED CARS TO CHARITY ($93.17) PHD IN COUNSELING EDUCATION ($92.99) NEUSON ($92.89) CAR INSURANCE QUOTES PA ($92.88) ROYALTY FREE IMAGES STOCK ($92.76) CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA ($92.72) EMAIL BULK SERVICE ($92.55) WEBEX COSTS ($92.38) CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES ($92.23) CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA ($92.03) REGISTER FREE DOMAINS ($92.03) BETTER CONFERENCING CALLS ($91.44) FUTURISTIC ARCHITECTURE ($91.44) MORTGAGE ADVISER ($91.29) CAR DONATE ($88.26) VIRTUAL DATA ROOMS ($83.18) AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY ($76.57) AUTO ACCIDENT ATTORNEY ($75.64) CAR ACCIDENT LAWYERS ($75.17) 2. Attorney 3. Donation 4. Insurance 5. Degree 6. Claim 7. Hosting 8. Trading 9. Class 10. Recovery 11. Rehab 12. Software 13. credit 14. Conference 15. Treatment 16. Transfer (In terms of money) 17. Debt 18. Finance 19. Mortgage 20. Loan 1. Insurance $54.91 2. Mortgage $48.55 3. Attorney $47.07 4. Claim $45.51 5. Loans $44.28 6. Donate $43.02 7. Recovery $42.35 8. Lawyer $41.51 9. Treatment $37.18 10. Trading $33.19 DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO 0) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA CAR INSURANCE QUOTES UTAH LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONSMESOTHELIOMA LAW FIRM DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALL FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS Structured settlements Mesothelioma Acne Life Insurance Asbestos Bextra Bankruptcy Car Insurance Dental Plan Private Jet Debt Consolidatio Credit Card Canadian Pharmac Online Tradin Equity Line Credit Loans Mortgages Pay Day Loans Cash Advance Equity Loans Reduce Debt Refinance Jet Charter Rehab Wrongful death Legal Advice Taxes Investing Bonds Vioxx IRA Rollover Refinance Quotes Adult Education Distance Learning Alcohol Treatment Depression Extra Money Cell Phone Plans Calling Cards VOIP Weight Loss Homeowner;s Insurance Rewards Cards Spam Filter Lasik Facelift Teeth Whitening Annuity Anti Virus Protection Adult Diaper Free Credit Report Credit Score Satellite Anti Spam Software Dedicated Hosting Domain Name Need Money Bachelor Degree Master Degree Doctorate Degree Work at Home Quick Book Spyware Eloan Malpractice Lawyer Lenox China Cancer Payperclick Personal Injury Attorney Lexington Law Video Conferencing Transfer Money Windstar Cruise Casinos Online Laptop Computer Online Banking Borrow Money Low Interest Credit Cards Personal Domain Name Cellular Phone Rental Internet Broker Term Life Cheap Hosting University Degrees Online Online Marketing Consolidate Business Credit Web Host Web Designing Death Insurance Yellow Page Advertising Travel Insurance Register Domain Credit Counseling Email Hosting Trans Union Consumer Credit Blue Cross Helpdesk Software cloud computing technology call center technology information technology degrees technology credit union information technology degree information technology schools virtualization technology cloud technology information technology education information technology consulting information technology colleges cloud technology companies information technology training visible technologies technology insurance information technology courses information technology security technology degrees virtual technology information technology management Hiru News Official Web Site Hiru Gossip, Gossip | Designed for

මාස 18ක් ඇතුලට ඩොලර් බිලියන 7.7 කට විද්ද හැටි


අපිට අද පේනවා වැට් බද්දට රට පුරාම විශාල විරෝධයක් ඇතිවෙලා තියෙනවා කියන කාරණය. විශේෂයෙන්ම නගර ආශ‍්‍රිත වෙළඳ ප‍්‍රජාව අද ජනතා සහයෝගයත් ඇතිව මේ බද්දට විරුද්ධව පාරට බැහැල තියෙනවා. ආණ්ඩුව මේ බද්ද සාධාරණීකරනය කරන්න පහුගිය කාලේ විශාල මුදලක් වියදම් කරලා හැම ජනමාධ්‍යකම දැන්වීම් දාල කිවුවේ මගේ පාලන සමය තුළ ගත්ත ණය ගෙවන්න බදු අයකරන්න වෙලා තියෙනවා කියලා. මෙතන ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නෙ මොකක්ද කියලා ජනතාවට කියන්න  ඕන කියලා මම හිතුවා. මම ඉස්සෙල්ලා ණය ගැනීම කියන කාරණයෙන් පටන්ගන්නම්.
රටකට ගන්න පුලූවන් ණය ප‍්‍රමාණය තීරණය වෙන්නෙ ඒ ණය ආපහු ගෙවන්න තියෙන හැකියාව උඩයි. මගේ ආණ්ඩුව හැම විටම ණය ගත්තෙ ඒ කාරණය හොඳින් මතක තබාගෙන. මහා භාණ්ඩාගාරයේ වාර්තා වලට අනුව මගේ  පාලන සමයේ අවසන් අවුරුදු 7 දී හැම අවුරුද්දකම විදෙස් ණය වාරික හා පොලිය වශයෙන් ගෙවන්න වුණේ මෙන්න මේ වගේ ගණන්.
2008   – ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.4

2009   – ඩොලර් බිලියන 1.3
2010   – ඩොලර් බිලියන 1.2
2011   – ඩොලර් බිලියන 1.5
2012   – ඩොලර් බිලියන 2.2
2013   – ඩොලර් බිලියන 2.4
2014   – ඩොලර් බිලියන 2.2
මේවා ගෙවා ගන්න බැරි තරම් ලොකු ගණන් නොවෙයි. ඒ වගේම අපි මතක තබාගන්න  ඕන මම ණය ගත්තෙ කන්න බොන්න නෙවෙයි මම ණය ගත්තෙ  යුද්ධය දිනන්න සහ රටේ එතෙක් නොකෙරුණු වැදගත් ව්‍යාපාති ගොඩනගන්න. මගේ ආණ්ඩුව ගොඩනගපු දේවල් මුලූ රට පුරාම පේන්න තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුවේ ලොක්කො තාමත් විවෘත කරන්නෙ මම පටන්ගත්ත ව්‍යාපෘති විතරයි. මම මොන දේට ණය ගත්තත් බොහොම පරිස්සමෙන් සැලසුම් කරලා තමයි ගත්තෙ. ඒකයි ගෙවන්න බැරි ණය වාරික අපේ ආණ්ඩුවට තිබුණෙ නැත්තෙ.
නමුත් පසුගිය අවුරුද්දෙ ජනවාරියෙ ඉඳල යහපාලන ආණ්ඩුව ඉවක් බවක් නැතුව ණය ගත්ත. ඒ අය 2015 ඉඳලා ඉන්දියාවෙන් අවස්ථා තුනකදී මූල්‍ය ඒකක හුවමාරු පදනම යටතේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.3 ක් ගත්ත. ඊට පස්සෙ 2015 මැයි සහ ඔක්තෝබර් වල ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් දෙකකින් ඩොලර් බිලියන 2.15 ක් ගත්ත. ඒ වගේම 2015 මාර්තු ඉඳල 2016 ජුනි දක්වා අවස්ථා 13 කදී ශ‍්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කරල තව ඇමාරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.1 ක් ලබා ගත්තා. එතකොට මේ පසුගිය මාස 18 ඇතුලත යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් විතරක් ඩොලර් බිලියන 7.7 ක් ණයට අරගෙන තියෙනව. ඒකෙන්  ඩොලර් බිලියන 3.3 ක්ම මේ අවුරුද්ද ඉවරවෙන්න කලින් ගෙවන්න  ඕන.
මේ ණය වලින් සමහර ඒව ගෙවල ඉවරයි. උදාහරණයක් වශයෙන් මූල්‍ය ඒකක හුවමාරු පදනම යටතේ මේ අය ඉන්දියාවෙන් මාස 6 කට ලබාගත් ඩොලර් බිලියන 1.1 ගෙවල ඉවරයි. ඒ වගේම සමහරක් කෙටිකාලීන ශ‍්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර කල් පිරුණාම ගෙවල ඉවරයි. නමුත් මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන්න කලින් තවත් ණය කන්දරාවක් තියෙනව ගෙවන්න. යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් ගත්ත මේ අතිවිශාල ණය ප‍්‍රමාණය ගෙවන්න සිදු වෙන්නෙ කළින් ආණ්ඩු ගත්ත ණය ගෙවන අතරතුරමයි. ඉතින් මේ හින්දා ලංකාවට විශාල ණය බරක් ඇවිත් තියෙනව. කලින් ආණ්ඩු ගත්ත ණය කියන්නෙ මගේ ආණ්ඩුවෙන් ගත්ත ණය විතරක් නෙවෙයි. මේකෙ තියෙනව ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයගෙ කාලෙ ඉඳන් ගත්ත දිගු කාලීන ණය. සෑම ආණ්ඩුවක්ම කලින් තිබුණ ආණ්ඩුවල ණයත් ගෙවනව. මමත් 2005 දී බලයට පත් වුණාට පස්සෙ කලින් ආණ්ඩු වල ණය ගෙව්ව.
මේ ආණ්ඩුව බලයට ආවට පස්සෙ ඉවක් බවක් නැතුව ණය ගත්ත නිසා මේ අවුරුද්දේ ලෝකයේ ප‍්‍රධානම ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ආයතන ඒ කියන්නෙ මුඞීස්,  ෆිච් හා ස්ටෑන්ඩර්ඞ් ඇන්ඞ් පුවර් යන ආයතන තුනම අපේ රටට දීල තියෙන්නෙ ඍණාත්මක පුරෝකතන. ඒ කියන්නෙ  “නෙගටිව් අවුට්ලූක්” කියන එක. ඒකට හේතුව වශයෙන් මේ හැම ආයතනයක්ම දක්වපු ප‍්‍රධානම කාරණය තමයි මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන්න කළින් ගෙවන්න තියෙන මහා ණය කන්දරාව. ස්ටෑන්ඩර්ඞ් ඇන්ඞ් පුවර් ආයතනය අපිට ඍණාත්මක පුරෝකතනයක් දුන්න විතරක් නෙවෙයි, ලංකාවට පාලනය කර ගත නොහැකිව ඉදිරි වසර 3 ඇතුළත තවත් ණය බර වැඩිවෙන්න ඉඩ තියෙන බව කිවුව. ලංකාවේ මූල්‍ය තත්වයේ පැහැදිලි වෙනසක් නොපෙනුනොත් ශ්‍රේණිගත කිරීම තවත් පල්ලෙහාට දාන්න සිද්ධ වෙන බවටත් ඒගොල්ලො අනතුරු අඟවලයි තියෙන්නෙ.
තත්වය ඔහොම තියෙන කොට යහපාලන ආණ්ඩුව අඬල දොඩල ජාත්‍යයන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ඩොලර් බිලියන 1.5ක ණයක් ගත්ත. ජාත්‍යයන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහනදායි පොළියකට ණය දෙනකොට ඒ දීපු ණය ආපසු ලබා ගන්න පුලූවන් වෙන ආකාරයට අදාල රටේ මූල්‍ය තත්වය වර්ධනය වෙන බවටත් වගබලාගෙන තමයි දෙන්නෙ. ඉතින් ඒ වගේ කොන්දේසී තියෙන හින්ද සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර අරමුදල සමඟ යම්කිසි රටක් ණය ගණුදෙනුවකට එළඹුනාම ජාත්‍යන්තර පුද්ගලික ණය වෙලඳපලටත් ඒ රටේ මූල්‍ය ස්ථාවරභාවය ගැන යම් විශ්වාසයක් ඇති වෙනව.
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ලංකාවට ණයක් දෙන්න සූදානම් කිවුවට පස්සෙත් ෆිච් සහ මූඞීස් කියන ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ආයතන දෙකම මාධ්‍ය නිවේදන නිකුත්කරල කිවුවෙ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ලංකාවට දීල තියෙන ඉලක්ක සපුරා ගන්න එක ගැන ඒ අයට කිසිම විශ්වාසයක් නැති බවයි. මූල්‍ය අරමුදලෙ ණයෙන් ලංකාව ගොඩ ගන්න බැරි බවත් ලංකාවෙ ණය බර මේ අවරුද්දෙත් ඊළග අවුරුද්දෙත් තවත් වැඩිවෙනව කියල මූඩිස් ආයතනය කිවුව. ජුනි මාසෙ මුලදී ජාත්‍යන්තර අරමුදල ලංකාවට දෙන ණය සම්මත කරල ඩොලර් මිලියන 168 ක පළමු කොටසත් දුන්න. ඒ මුදල් ආවටත් පස්සෙ තමයි මුඩිස් ආයතනය ලංකාවට ඍණාත්මක පුරෝකතනයක් දුන්නෙ. ඉතින් හිතල බලන්න ලංකාවට දැන් ලෝක ණය වෙලඳපොල තුළ තියෙන තත්වෙ මොකක්ද කියල. කිසියම් රටක් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ වැඩපිළිවලකට එළඹුනාට පස්සෙත් ඒ රටේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම පහල වැටුණු මුල්ම අවස්ථාව මේක කියල තමයි ආර්ථික විශේෂඥයො කියන්නෙ. මූඩිස් ආයතනයත් අපිට ඍණාත්මක පුරෝකතනයක් දීල කිවුවෙ ඉදිරියේදී අපේ රට ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලින් තවත් පහලට වැටෙන්න ඉඩ තියෙනව කියලයි.
සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක වැඩ පිළිවෙලකට එළඹුනාම ජාත්‍යන්තර පෞද්ගලික ණය වෙළඳපල තුළ ඒ රටේ මූල්‍ය ස්ථාවරභාවය ගැන යම් විශ්වාසයක් පහල වෙනවයි කියල මම කලින් කිවුව. මේ ආණ්ඩුව හැදුවෙ මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක තියෙන ගිවිසුම පෙන්න පෙන්න වානිජ ණය වෙලඳපලේ දිගට හරහට ණය ගන්න. මෙන්න මේ පිස්සු ක‍්‍රියා කළාපයට බය වෙලා තමයි ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ආයතන ලංකාව ගැන මේ වගේ නිශේධනාත්මක අදහස් පලකරන්නෙ. ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් අයතන වල රස්සාව තමයි ණය ගන්න පිරිස් වල මූල්‍ය ස්ථාවරභාවය ගැන විස්තර ණය දෙන පාර්ශව වලට සපයන එක. ඒ අනුව ණය දෙන පාර්ශව වලට ඒ අය ගන්න අවදානම ගැන  යම්කිසි අදහසක් ඇති කර ගන්න පුලූවන් වෙනව.
මම මෙච්චර වෙලා කතා කලේ විදේශ ණය ගැන විතරයි. නමුත් යහපාලන ආණ්ඩුව ආවට පස්සෙ ඒ අය ලංකාව ඇතුලෙ රුපියල් වලිනුත් වියරුවෙන් වගේ ණය අරගෙන තියෙනව. මහ බැංකු වාර්තාවට අනුව 2015 එක අවුරුද්දක් ඇතුළත රුපියල් ණය 16% කින් වැඩිවෙලා තියෙනව. ඒ කියන්නෙ 2014 අන්තිමට තිබුණු රුපියල් බිලියන 4,278 ක් වුණ දේශීය ණය 2015 ඉවර වෙනකොට රුපියල්  බිලියන 4,959 දක්වා රුපියල් බිලියන 681 කින් වැඩිවෙලා තියෙනව. නිදහස ලැබූ දා ඉඳලම එක අවුරුද්දක් ඇතුළත රුපියල් ණය ඔය වගේ ගණනකින් වැඩිවෙලා නැහැ. 2015 අවුරුද්ද සඳහා පාර්ලිමේන්තුවෙන් නියම කරල තිබුණු ණය සීමාව දෙගුණයකට ආසන්න ප‍්‍රමාණයකින් ඉක්මවල තියෙනවා කියල විගනකාධිපතිවරයත් කියල තියෙනව.
වත්මන් ආණුඩව මේ විදියට ණය ගත්තට මොනම සංවර්ධයක්වත් වෙන්නෙ නැහැ. අපි දීල තිබුණු කොන්ත‍්‍රාත් ඉවරවෙනකොට ඒ අය යනව විවෘත කිරීමේ උත්සවයට. මේ අය සැලසුම් කරල පටන්ගත්ත එක ව්‍යාපෘතියක්වත් නැහැ. හැබැයි කිසිම ආණ්ඩුවක් නොගත්ත විදියට ණය ගන්නව. අපි යුද්ධ කාලෙවත් මෙහෙම ණය ගත්තෙ නැහැ. මේ අය ණය ගන්නෙ එදිනෙදා වියදම් පියවගන්න. 2015 ජනාධිපතිවරණය බොරු කියල දිනාගත්තා.2015 අගෝස්තු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයත් ඒ විදියටම දිනාගන්න බැරි නිසා වෙන විදියකට මිනිස්සු රවට්ටන්න  ආර්ථිකයට දරාගන්න බැරි වැටුප් වැඩිකිරීම්, බදු සහන වගේ දේවල් දුන්න. මේ සහන දෙන්න යන මුදල් ආපසු අයකරගන්න වෙන්නෙ මහජනතාවගෙන්ම කියන කාරණය ඒගොල්ලො කිවුවෙ නැහැ. ඒ ගොල්ලො පෙන්නන්න හැදුවෙ රාජපක්‍ෂලාට මේ සහන දෙන්න පුලුවන්කම තිබුනත් මිනිස්සුන්ට සහන දෙන්නෙ නැතුව පාලකයොන්ගෙ සුඛවිහරණයට වියදම් කලා කියලනේ. ඉතින් නාස්තිකාර රාජපක්‍ෂලා එලෙව්වට පස්සෙ  ඕනතරම් සහන දෙන්න පුලුවන් කියල මවාපෑමක් පෙන්නුව. ඒගොල්ලො දීපු වැටුප් වැඩිකිරීම් සහ වෙනත් සහන වලට යන වියදම් එකපාරටම බදු වලින් අයකරගන්න පටන්ගන්න බැරි නිසා ඒ සහන වලට මුදල් හොයාගන්න දිගට හරහට ණය ගන්න පටන්ගත්ත. මවාපෑම පාර්ලිමේන්තු ඡන්දය ඉවරවුන ගමන්ම නතරකරන්නත් බෑනේ.
මාස කීපයක් යනකන් පුලුවන් ණයවලින්ම රෝල ගහන්න. ඊට පස්සෙ එනව විදේශීය පුද්ගලික වෙලඳපල ණය දෙන්න බයවෙන තත්වයක්. ඔන්න එතකොට තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යන්නෙ. ඒ අය ගාවට ගියාම ඒ අය ණයත් එක්කම වැඩ පිළිවෙලකුත් දෙනවා. ඉස්සෙල්ලම කියන්නෙ දැන් මේ ගත්ත ණය ගෙවන්න සල්ලි හොයන්න කියල. කොන්දේසි ඉටුකරන විදියට තමයි ණය මුදල් ටික ටික දෙන්නෙ. ඔන්න ඉතින් ආණ්ඩුව ආදායම් වැඩිකරගන්න වැට් බද්ද වැඩිකරනව. ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්දත් පුළුල් කරනව. මේකෙන් ලංකවෙ අමුතුම තත්වයක් ඇතිවෙනව. මුලු ලෝකෙ පුරාම කිරිපිටි, තිරිඟු පිටි, සීනි, බොරතෙල්, වානේ, සිමෙන්ති වගේ අපි ආනයනය කරන දේවල් වල මිල පසුගිය මාස 18 ඇතුළත විශාල ගණන් වලින් අඩුවෙලා තියෙනව. නමුත් ලංකාවෙ විතරක් මේ යහපාලන බදු වැඩි කිරීම නිසා මිල අඩුවෙන්න  ඕන බඩුවල මිල වැඩිවෙලා තියෙනව. ඒ නිසා තමයි මම මේ පාර මැයි දිනේට කලින් කිවුවෙ මේ වැට් ඇතුලු බදු වැඩිකිරීම් වලට විරුද්ධව ලංකාවෙ මුලු ජනතාවම එකා වගේ නැගී ඉන්න  ඕන කියලා.
ඒ අස්සෙ ආණ්ඩුව තවත් බදු ගහන විදි කල්පනා කරනව. ඉදිරි සති ගණන ඇතුලත අලූතෙන්ම ප‍්‍රාග්ධන බද්දක් හඳුන්වල දෙනව කියල අගමැතිවරයත්, ඇමතිවරුත් කියනව. ඒ අය කියන්නෙ පහුගිය කාලෙ ගොඩක් මිනිස්සු සල්ලි හම්බකරගත්ත නිසා ඒ ධනයෙන් දැන් ප‍්‍රාග්ධන බද්දක් අයකරන්න  ඕන කියල. මම රට පාලනය කරපු අවුරුදු 9 ඇතුළත ආර්ථිකය බිඳවැටුනයි කියන අයම තමයි අනෙක් පැත්තට කියන්නෙ මිනිස්සු හොඳට  හම්බකරගෙන තියෙන නිසා ප‍්‍රාග්ධන බද්දක් අයකරන්න  ඕන කියල. මේ ප‍්‍රාග්ධන බද්ද කිවුවම සමහර කට්ටිය හිතන්න ඉඩ තියෙනව මේක බලපාන්නෙ ධනය තියෙන  අයට විතරයි කියල. නමුත් මෙතන ප‍්‍රාග්ධනය කියල අදහස් වෙන්නෙ  ඕනම කෙනෙකුට තියෙන දේපලක්. ගොවියෙක් හරි කම්කරුවෙක් හරි තමන් සතු ඉඩම විකිණුවත් ඒක ගත්තු මිලයි විකුණපු මිලයි අතර වෙනසට බදු ගහනව. ගුරුවරයෙක් බැංකු ණයකින් හදපු ගෙයක් විකිණුවත් ඒකටත් බදු ගහනව. ප‍්‍රාග්ධන බද්ද ගහනව කියන්නෙ වැටි බද්ද වැඩිකරනවට නොදෙවෙනි දෙයක්.
මේ ආණ්ඩුවට මුලූ රටම පෙනෙන්නෙ තමන්ට පොශණය ලබා ගැනීම සඳහා කිරි දොවා ගන්න පුලූවන් එලදෙනක් හැටියට තමයි. මේ පසුගිය සති ගණන ඇතුලත සිදුවෙච්ච ගංවතුර, නායයෑම්, අවි ගබඩා ගිනි ගැනීම් අස්සෙත් ඇමති වරුන්ට සැප වාහන ගන්න පාර්ලිමේන්තුවට පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන්ම මේ අයගෙ ඔලුව වැඩ කරන්නෙ කොයි විදියටද කියල මුලු ජනතාවම දැක්ක. මෙතන දැන් තවත් භයානක ක‍්‍රියා දාමයක් සිදුවෙනව. මේ ආණ්ඩුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එක්ක තියෙන වැඩ පිළිවෙල පෙන්නල හොංකොං ඇන්ඞ් ශැන්හායි බැංකුව, සිටි බෑන්ක්, ඇතුලු බැංකු 5ක මැදිහත් වීමෙන් ඩොලර් බිලියන 3.5ක මහාපරිමාණ ණයක් ගන්න සූදානම් කරල තියෙනව. ඇත්ත වශයෙන්ම ණය ශ්‍රේණිගත කරන ආයතන බය වුනෙත් මේක දැකල වෙන්න  ඕන. මේ ණය ගිවිසුමේ ඇති සමහර කොන්දේසි වලට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විරුද්ධ වෙලා තියෙනව කියල සන්ඬේ ටයිම්ස් පුවත්පතේ පලවුණා. මේ වගේ අවදානම් සහිත ණය දෙනකොට යම් යම් සිද්ධීන් සිදු වුනොත් ණය අවලංගු කරල ඒ මුලු මුදල් ප‍්‍රමාණයම එකවරම  ආපසු ණය දෙන්නාට ලබාගත හැකි වෙන විදියට කොන්දේසි දමනව. මේ වගේ කොන්දේසි සාමාන්‍යයෙන් දමන්නෙ අනෙක් සියලුම ණය වලට කලින් මේ ණය ගෙවල ඉන්න  ඕන කියන කාරණය තහවුරු කර ගන්නයි.
ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ණය ගණුදෙනුවට සම්බන්ධ බැංකු වලට ඒ අයට තියෙන අයිතීන් වෙන බැංකු වලට විකුණන්නත් පුලූවන්. එතකොට ඒ තුන්වෙනි පාර්ශව වලටත් ණය එක්වරම ආපහු ලබා ගන්න මුල් බැංකු වලට තියෙන අයිතියම තියෙනව. සන්ඬේ ටයිම්ස් පුවත්පතට අනුව නීතිපතිවරයා පෙන්නල දීල තියෙන තවත් කාරණයක් තමයි මේ විදියට ණය ආපහු එක්වරම කැඳවල ආණ්ඩුවට ඒක ගෙවාගන්න බැරි වුණොත් එයින් ලංකා ආණ්ඩුවට තියෙන වෙනත් ණය ගිවිසුම්වල පොදු කොන්දේසිත් ස්වයංක‍්‍රීයව ක‍්‍රියාත්මක වෙලා ඒ ණයත් සියල්ල එක්වරම ගෙවීමට සිදුවන බවයි. නීතිපතිවරයා මේ කරල තියෙනවයි කියන අනතුරු හැඟවීම ඉතාම බරපතලයි.
මේ ආණ්ඩුව දැන් ඉන්නෙ ණය ලබා ගන්න  ඕනම කොන්දේසියකට එකඟ වෙන මානසිකත්වයක. මම ආණ්ඩුවට ඉතා  ඕනකමින් කියා සිටින්නෙ මේ අවස්ථාවේදී මේ බැංකු 5ත් සමඟ ඇතිකරගෙන තිබෙන ගිවිසුමත් නීතිපතිවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් දී තිබෙන උපදෙසුත් වහාම පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කල යුතු බවයි. මේ තීරණාත්මක මොහොතේදී ආණ්ඩුවේ මූල්‍ය කලමනාකරණය සම්පූර්ණයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට වාර්ථා වෙන්න  ඕන. අපේ රට අවුරුදු 30 ක යුද්ධයකට මුහුණ දීල තියෙනව. ඒ අතරතුර දකුණේ සන්නද්ධ කැරලි 2ක් ඇතිවෙලා තියෙනව. විදේශිය හමුදාවක් පවා මේ රටේ ස්ථානගත වෙලා ඉදල තියෙනව. නමුත් මේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ වියරු ණය ගැනීමෙන් ඇතිවෙලා තියෙන තරම් දරුණු අර්බුදයක් අර සියලුම කලබැගෑනි අස්සෙවත් ලංකාවට ඇති වුණේ නැහැ.
මේ රට වැටිලා තියෙන තත්වය අපේ ජනතාව හොඳින් අවබෝධ කරගන්න  ඕන.
ස්තුතියි.
මහින්ද රාජපක්ෂ
මවුබිමේ  ජනාධිපති

Comment
මෙම පුවත තවත් කෙනෙක්ට බලන්න Share කරන්න

Law Donate car for tax credit ,Donate cars in ma ,Donate your car Sacramento ,How to donate a car in California ,Donate your car for kids ,Car insurance quotes Colorado ,Nunavut culture ,Dayton freight lines ,Hard drive data recovery services ,Donate a car in Maryland ,Motor replacements ,Cheap domain registration hosting ,Donating a car in Maryland ,Donate cars Illinois ,Criminal defense attorneys Florida ,Best criminal lawyer in Arizona ,Car insurance quotes Utah ,Life insurance co Lincoln ,Holland Michigan College ,Online motor insurance quotes ,Online colledges ,Paperport promotional code ,Online classes ,World trade center footage ,Massage school Dallas Texas ,Psychic for free ,Donate old cars to charity ,Low credit line credit cards ,Dallas mesothelioma attorneys ,Car insurance quotes MN ,Donate your car for money ,Cheap auto insurance in VA ,Met auto ,Forensics online course ,Home phone internet bundle ,Donating used cars to charity ,PhD in counseling education ,Neuson ,Car insurance quotes pa ,Royalty free images stock ,Car insurance in South Dakota ,Email bulk service ,WebEx costs Cheap car insurance for ladies Cheap car insurance in Virginia Register free domains Better conferencing calls Futuristic architecture Mortgage adviser Insurance Gas/Electricity Mortgage Attorney Claim Mesothelioma Law Firm Sell Annuity Payment Asbestos Lawyers Structured Annuity Settlement Annuity Settlements Car Donate Virtual Data Rooms Automobile Accident Attorney Auto Accident Attorney Car Accident Lawyer Data Recovery Raid Motor Insurance Quotes Personal Injury Lawyer Car Insurance Quotes Asbestos Lung Cancer Injury Lawyers Personal Injury Law Firm Online Criminal Justice Degree Car Insurance Companie Business Voip Solutions University of Phoenix Arizona.About DeVry University.King’s University London.Eastern Michigan University.University of Phoenix Arizona. Online Most American Worldwide Faculty in 2015.Workplace wearables: Your boss is aware of once you have had an honest night's sleep.The University of Chicago MESOTHELIOMA LAW FIRM ($ 179.01) Donate CAR TO CHARITY CALIFORNIA ($130.25) DONATE CAR FOR TAX CREDIT ($126.65) DONATE CARS IN MA ($125.58) DONATE YOUR CAR SACRAMENTO ($118.20) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA ($111.21) SELL ANNUITY PAYMENT ($107.46) DONATE YOUR CAR FOR KIDS ($106.01) ASBESTOS LAWYERS ($105.84) CAR INSURANCE QUOTES COLORADO ($100.93) STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ($100.8) ANNUITY SETTLEMENT ($100.72) NUNAVUT CULTURE ($99.52) DAYTON FREIGHT LINES ($99.39) HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES ($98.59) DONATE A CAR IN MARYLAND ($98.51) MOTOR REPLACEMENTS ($98.43) CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING ($98.39) DONATING A CAR IN MARYLAND ($98.20) DONATE CARS ILLINOIS ($98.13) CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA ($98.07) BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA ($97.93) CAR INSURANCE QUOTES UTAH ($97.92) LIFE INSURANCE CO LINCOLN ($97.07) HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ($95.74) ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ($95.73) ONLINE COLLEDGES ($95.65) PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ($95.13) ONLINECLASSES ($95.06) WORLD TRADE CENTER FOOTAGE ($95.02) MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS ($94.90) PSYCHIC FOR FREE ($94.61) DONATE OLD CARS TO CHARITY ($94.55) LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS ($94.49) DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS ($94.33) CAR INSURANCE QUOTES MN ($94.29) DONATE YOUR CAR FOR MONEY ($94.01) CHEAP AUTO INSURANCE IN VA ($93.84) MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE ($93.51) HOME PHONE INTERNET BUNDLE ($93.32) DONATING USED CARS TO CHARITY ($93.17) PHD IN COUNSELING EDUCATION ($92.99) NEUSON ($92.89) CAR INSURANCE QUOTES PA ($92.88) ROYALTY FREE IMAGES STOCK ($92.76) CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA ($92.72) EMAIL BULK SERVICE ($92.55) WEBEX COSTS ($92.38) CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES ($92.23) CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA ($92.03) REGISTER FREE DOMAINS ($92.03) BETTER CONFERENCING CALLS ($91.44) FUTURISTIC ARCHITECTURE ($91.44) MORTGAGE ADVISER ($91.29) CAR DONATE ($88.26) VIRTUAL DATA ROOMS ($83.18) AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY ($76.57) AUTO ACCIDENT ATTORNEY ($75.64) CAR ACCIDENT LAWYERS ($75.17) 2. Attorney 3. Donation 4. Insurance 5. Degree 6. Claim 7. Hosting 8. Trading 9. Class 10. Recovery 11. Rehab 12. Software 13. credit 14. Conference 15. Treatment 16. Transfer (In terms of money) 17. Debt 18. Finance 19. Mortgage 20. Loan 1. Insurance $54.91 2. Mortgage $48.55 3. Attorney $47.07 4. Claim $45.51 5. Loans $44.28 6. Donate $43.02 7. Recovery $42.35 8. Lawyer $41.51 9. Treatment $37.18 10. Trading $33.19 DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO 0) HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA CAR INSURANCE QUOTES UTAH LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO ($93.70) FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONSMESOTHELIOMA LAW FIRM DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALLS FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS DONATE CAR TO CHARITY CALIFORNIA DONATE CAR FOR TAX CREDIT DONATE CARS IN MA DONATE YOUR CAR SACRAMENTO HOW TO DONATE A CAR IN CALIFORNIA SELL ANNUITY PAYMENT DONATE YOUR CAR FOR KIDS ASBESTOS LAWYERS STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT ANNUITY SETTLEMENTS CAR INSURANCE QUOTES COLORADO NUNAVUT CULTURE DAYTON FREIGHT LINES HARDDRIVE DATA RECOVERY SERVICES DONATE A CAR IN MARYLAND MOTOR REPLACEMENTS CHEAP DOMAIN REGISTRATION HOSTING DONATING A CAR IN MARYLAND DONATE CARS ILLINOIS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS FLORIDA BEST CRIMINAL LAWYER IN ARIZONA LIFE INSURANCE CO LINCOLN HOLLAND MICHIGAN COLLEGE ONLINE MOTOR INSURANCE QUOTES ONLINE COLLEDGES PAPERPORT PROMOTIONAL CODE ONLINECLASSES WORLD TRADE CENTER FOOTAGE MASSAGE SCHOOL DALLAS TEXAS PSYCHIC FOR FREE DONATE OLD CARS TO CHARITY LOW CREDIT LINE CREDIT CARDS DALLAS MESOTHELIOMA ATTORNEYS CAR INSURANCE QUOTES MN DONATE YOUR CAR FOR MONEY CHEAP AUTO INSURANCE IN VA MET AUTO FORENSICS ONLINE COURSE HOME PHONE INTERNET BUNDLE DONATING USED CARS TO CHARITY PHD IN COUNSELING EDUCATION NEUSON CAR INSURANCE QUOTES PA ROYALTY FREE IMAGES STOCK CAR INSURANCE IN SOUTH DAKOTA EMAIL BULK SERVICE WEBEX COSTS CHEAP CAR INSURANCE FOR LADIES CHEAP CAR INSURANCE IN VIRGINIA REGISTER FREE DOMAINS BETTER CONFERENCING CALL FUTURISTIC ARCHITECTURE MORTGAGE ADVISER CAR DONATE VIRTUAL DATA ROOMS AUTOMOBILE ACCIDENT ATTORNEY AUTO ACCIDENT ATTORNEY CAR ACCIDENT LAWYERS DATA RECOVERY RAID MOTOR INSURANCE QUOTES PERSONAL INJURY LAWYER CAR INSURANCE QUOTES ASBESTOS LUNG CANCER INJURY LAWYERS PERSONAL INJURY LAW FIRM ONLINE CRIMINAL JUSTICE DEGREE CAR INSURANCE COMPANIES BUSINESS VOIP SOLUTIONS Structured settlements Mesothelioma Acne Life Insurance Asbestos Bextra Bankruptcy Car Insurance Dental Plan Private Jet Debt Consolidatio Credit Card Canadian Pharmac Online Tradin Equity Line Credit Loans Mortgages Pay Day Loans Cash Advance Equity Loans Reduce Debt Refinance Jet Charter Rehab Wrongful death Legal Advice Taxes Investing Bonds Vioxx IRA Rollover Refinance Quotes Adult Education Distance Learning Alcohol Treatment Depression Extra Money Cell Phone Plans Calling Cards VOIP Weight Loss Homeowner;s Insurance Rewards Cards Spam Filter Lasik Facelift Teeth Whitening Annuity Anti Virus Protection Adult Diaper Free Credit Report Credit Score Satellite Anti Spam Software Dedicated Hosting Domain Name Need Money Bachelor Degree Master Degree Doctorate Degree Work at Home Quick Book Spyware Eloan Malpractice Lawyer Lenox China Cancer Payperclick Personal Injury Attorney Lexington Law Video Conferencing Transfer Money Windstar Cruise Casinos Online Laptop Computer Online Banking Borrow Money Low Interest Credit Cards Personal Domain Name Cellular Phone Rental Internet Broker Term Life Cheap Hosting University Degrees Online Online Marketing Consolidate Business Credit Web Host Web Designing Death Insurance Yellow Page Advertising Travel Insurance Register Domain Credit Counseling Email Hosting Trans Union Consumer Credit Blue Cross Helpdesk Software cloud computing technology call center technology information technology degrees technology credit union information technology degree information technology schools virtualization technology cloud technology information technology education information technology consulting information technology colleges cloud technology companies information technology training visible technologies technology insurance information technology courses information technology security technology degrees virtual technology information technology management Hiru News Official Web Site Hiru Gossip, Gossip | Designed for
Copyright © 2012 Sri Av Tv Network